خداحافظی با خاطرهساز پنهان ترانهها

Jahan e-Sanat - - News -

در مراسم تشییع پیکر ناصر فرهودی- صدابردار پیشکسوت موسیقی- گفته شد مردم بدون اینکه فرهودی را بشناسند، از او خاطره دارند زیرا او بیش از چهار دهه پشت ترانههای خاطرهانگیز بوده است.

پیکر ناصر فرهودی- صدابردار پیشکسوت موسیقی و مدیر استودیو پاپ- صبح دیروز با حضور جمعی از هنرمندان، بستگان و آشــنایان او، از تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) بدرقه شد.

درابتدایمراسمتشییعاینصدابردار،بابکصحرایی-ترانهسرااظهار کرد: نســل من گمان میکرد در دوران کهنسالی به داغ بنشیند. ما برای این همه داغ دیدن آماده نیستیم. آماده نیستیم که هر روز صبح بیدار شویم و مرگ عزیزی را ببینیم. پیکره سینما و موسیقی ما زخمهای زیادی برداشته است.

اوادامهداد:ناصرفرهودیتوانستدرعرصهصدابرداریبهستاره تبدیل شود و نام درخشانی در این عرصه باشد. همه عزیزانی که با او کار کردهاند، به این موضوع اذعان دارند که حضور او باعث ارتقای سطح موسیقی شد. همه از همکاری با او لذت میبردند.

در ادامه سیروس الوند، کارگردان سینما بیان کرد: سعادت داشــتم در دهه ۰۵، موســیقی برخی آثارم را با همراهی ناصر فرهودی و برخی همکاران او که همه فوت کردهاند، ضبط کنم. فرهودی ارادت ویژهای به موسیقی داشت و خالقانه کار میکرد. در آن دوران مثل امروز همهچیز کامپیوتری نبود. االن همهچیز به شوخی تبدیل شده است.

او گفت: جای برخی افراد مانند ناصر فرهودی به راحتی پر نمیشود. نمیدانم آیا او شاگردانی نیز در عرصه کاری خود تربیت کرده است یا خیر.

سپسازمحمداصفهانی-خواننده-خواستهشدپشتتریبون رود. او نیز با بیان اینکه باورش نمیشود ناصر فرهودی درگذشته است، گفت: مانند زندگیاش، مرگ او هم با آرامش و سادگی رقم خورد. او نهتنها صدابردار بلکه آدم خوبی بود. به شکلی که بعد از تمام شدن کار، آدم دوست داشت باز هم به او سر بزند. فرهودی بهگونهای اعتماد آدمها را جلب میکرد.

این خواننده با اشاره به آثاری که در استودیوی ناصر فرهودی ضبط کرده اســت، بیان کرد: آثار زیادی را با بابک بیات، مجید انتظامی، محمد میرزمانی و بابک زرین در استودیوی او ضبط کردیــم. تمام قطعاتی که مردم آنها را شــنیده و با آنها خاطره دارند، در اســتودیوی «پاپ» با نظــارت و صدابرداری فرهودی ضبط شده است.

اصفهانی در ادامه گفت: چندی قبل با ناصر فرهودی صحبت میکردم و او نگران یکی از دوستان موزیسین بود و به من میگفت او حال روحی مناسبی ندارد به او سر بزن. فرهودی تا این حد به دیگران اهمیت میداد. ناصر فرهودی مانند نامش یار و یاور ما بود و رفتنش برای ما سنگین است. فرهودی واقعا هنرمند بود سخنرانبعدیاینمراسمحمیدرضانوربخش-مدیرعاملخانه موسیقی- بود. نوربخش نیز گفت: این راهی است که دیر یا زود همه میرویم اما خوش به حال کسانی که این راه را خوب طی میکنند مانند ناصر فرهودی که واقعا هنرمند بود. به او هنرمند میگویم زیرا جز بخشی از صدابرداری که تکنیک است، او درک و دریافت زیباشناسانهای از موسیقی داشت که این موضوع کامال شخصی است و افراد کمی از آن برخوردار هستند. از طرفی گمان میکنم این ویژگی قابل انتقال نباشد.

مدیرعاملخانهموسیقیهمچنیناظهارکرد:خوشحالمکهدر خانه موسیقی و به همت کانون صدابرداران، قدردانی کوچکی در زمان حیات ناصر فرهودی از او انجام شد. باید قدر افراد را زمانی بدانیم که زنده هستند و به آنها بگوییم دوستشان داریم. فرهودی آموزگار عشق بود در بخش بعدی، مانی رهنما- خواننده- گفت: هنگامی که نام ناصر فرهودی به ذهن متبادر میشود، اسامی زیادی را به دنبال خود دارد. او با عشق به موسیقی و تخصصاش، کاری با اثر میکرد که قابل شنیدن میشد.

او فرهودی را آموزگار عشق نامید و گفت: فرهودی با توجه به عالقهاش، دلسوزانه در کنار ما بود و سوای تخصصاش بسیار گوش شــنوایی برای درد دلهای ما داشت و موجز و مختصر نصیحتمانمیکرد.

این خواننده گفت: فرهودی استودیو بنا نکرد بلکه جایی برای عشق بنا کرد.۰۸ درصد آثارم را در استودیوی او ضبط کردم و برای ۰۲ درصدباقیماندهمتاسفمکهچرادرکنارفرهودیضبطنشدند. او میراثی به یادگار گذاشته و به همین علت جاودانه است. ناظری: فرهودی هیچ نقطه منفی نداشت سپس از شهرام ناظری- خواننده موسیقی ایرانی- دعوت شد درباره این صدابردار تازه درگذشته سخن بگوید.

این خواننده نیز گفت: من هم یکی از عالقهمندان و دوستداران او بودم.۰۳ سال بود که با او کار میکردم و بسیاری از آثار من مانند «بشنو از نی»، «مولویه» و «مولیان» با نظارت و حضور او ضبط شد. الزمنیستتکرارکنمکهفرهودیمظهریازصفاتعالی،اخالقو ادب بود. او هیچ نقطه منفیای که انسان را مشمئز کند، نداشت.

او با بیان اینکه در این ســالها روی فرهنگ کار نکردهایم و فرهنگ و هنر برای رســانهها مهم نبوده است، گفت: به همین دلیل قشری از موضوع فرهنگ عقب مانده است اما افرادی مانند فرهودی هستند که فرهنگ باالیی دارند.

این خواننده آواز ایرانی همچنیــن افزود: فرهودی اخالق و صدابرداری فوقالعادهای داشت زیرا با عشق و تخصص برخورد میکرد، او ادب و شخصیت اعالیی داشت.

ناظــری با بیان اینکه از خبر درگذشــت ناصر فرهودی جا خورده است، گفت: این خبر بسیار ناگواری بود. چند سالی بود که اینگونه خبری به من داده نشده بود. او نیست و کسانی مانند پسرش (میالد فرهودی) جانشین او هستند، اما رنگ و بو و نفس او بسیار مهم بود. این افراد، نفس و حضوری دارند که حس خاصی از آنها تراوش میشود.

اوبیانکرد:برخیفکرمیکنندمرگمالهمسایهاستامااین موضوع به همه ما نزدیک است، مهم این است که از کجا آمدهایم، کجاهستیموبهکجامیرویموبایدازمیزانخشونتوبدجنسیای که در ما تبلور کرده و بیشتر شده است، کم کنیم.

ناظری با بیان اینکه درگذشت ناصر فرهودی خیلی دردناک است، گفت: خیلی متاثر شدهام و از این به بعد، برایم دشوار است که به استودیو «پاپ» بروم یا از آن منطقه رد شوم.

این خواننده در پایان بخشی از اثر معروف «آتش در نیستان» را با آواز خواند. سپس فریدون خشنود- آهنگساز- با بیان اینکه بهدلیل دوستی و سابقه همکاری با فرهودی، قدرت بیان ندارد، چند خطی دلنوشته را برای این صدابردار که عصر جمعه (۳۱ مردادماه) به علت سکته قلبی درگذشت، خواند و او را «سلطان صدا» دانست.

در ادامه حمیدرضا آداب- صدابردار اســتودیو پاپ و همکار فرهــودی- گفت: رفتن ناصر فرهــودی داغ بزرگی بر دل همه گذاشت،جامعهموسیقیایرانوصدابردارانهمهیتیمشدند.واقعا باید از این اتفاقها درس بگیریم. تو را به خدا با هم دوست باشیم، پشت سر یکدیگر حرف نزنیم و دوستی خود را ارزان نفروشیم.

در بخش بعدی این مراسم، ناصر چاوشی- استودیودار- در سخنانی گفت: بهعنوان فردی که بخشی از زندگیاش به همکاری و همسایگی با ناصر فرهودی تعلق دارد، او را انسانی نمونه، محترم و برخوردار از کیان و شرف و صداقت میدانم. انسان در کنار ناصر فرهودی، رقابت را فراموش میکرد. شأنیت او مخاطب را مجبور به رفاقت میکرد.

او ادامه داد: فکر نمیکنم در حال حاضر صدابرداری بامهارت او داشته باشیم. رقیب او بودم اما فرهودی صدابردار و مدیری بود که در روش حرفهای خود، هنرمندان را به سوی کیفیت مرغوب و اخالق هدایت میکرد.

او اظهار کرد: امیدوارم ارگانهای هنری و رسانهها افرادی مانند فرهودی را قربانی سوپراستارهای یکشبه نکنند.

سپسمحمدمیرزمانی-رییسهیاتمدیرهخانهموسیقی-با بیانخاطرهاولیندیداروهمکاریاشبافرهودی،بیانکرد:افرادی مانند ناصر فرهودی و محســن کلهر، نقش زیادی در موسیقی داشتند و مانند دوســت، در کنار هنرمندان بودند و صادقانه و عاشقانه از کار آنها گره میگشودند.

او افزود: شاخصه فرهودی، دور کردن اضطراب و استرس بود. او چنان با آرامش کار میکرد که استرسها دور میشد.

سعیدشهروز-خوانندهموسیقیپاپ-نیزبیانکرد:خاطرههایم از زندهیاد فرهودی زیاد است. من فرد عجولی هستم اما زمانی که به استودیوی او وارد میشدم، صبر و شکیباییاش باعث میشد کارم را راحتتر انجام دهم. شش یا هفت آلبوم در کنار فرهودی ضبط کردم و از او درس شکیبایی یاد گرفتم. فرهودی در قلب ماست سپس میالد کیایی- نوازنده سنتور- در سخنانی کوتاه گفت: برای ناصر فرهودی اشک نمیریزیم زیرا او در قلب و کنار ماست. آنچه میماند، اخالق و فرهنگ است. روحش شاد.

نیما مسیحا- خواننده موسیقی پاپ- نیز گفت: جای ناصر فرهودی پر نخواهد شد. از خداوند برای او طلب آمرزش میکنم و امیدوارم روحش قرین رحمت باشد.

پس از سخنان مسیحا، پیکر ناصر فرهودی را به داخل محوطه تاالر وحدت و جمع تشییعکنندگان آوردند. سعید شهروز نیز دقایقی در وداع با او، آوازی غمگین خواند.

سپس همسر ناصر فرهودی در حالی که اشک میریخت، به حاضران گفت: یکی از بهترین آدمهای دنیا رفت. نمیدانم چه باید بگویم اما میدانم اگر او بود، از همه ممنون میشد. او آدم خیلی خوبی بود و دوست نداشت یک نفر از او برنجد.

میالد فرهودی- فرزند زندهیاد فرهودی- نیز از حاضران تشکر کرد و گفت: دوست نداشتم شما را اینجا ببینم.

مجید انتظامی، کامبیز روشنروان، باربد بیات، هومن نامداری، میالد عمرانلو، علیرضا کهندیری، حمید متبسم، مسعود جاهد، فرزاد طالبی، بهرام جمالی، علی تفرشی، حسین علیشاپور و یغما گلرویی از جمله افرادی بودند که در مراسم بدرقه ناصر فرهودی حضورداشتند.

در پایان مراسم، پیکر این صدابردار پیشکسوت موسیقی برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به بهشت زهرا(س) تشییع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.