«منظرفرهنگیاورامان»،مهمانیونسکودر۸۱۰۲

Jahan e-Sanat - - News -

ایســنا- قدمهای آخر کارشناســان ثبت جهانی برای تکمیل پرونده «منظر فرهنگی اورامان» در کردستان برداشته میشود تا این محوطه تاریخی به عنوان یک پرونده فرهنگی تاریخی در یونســکو مطرح شود.

سید محســن علوی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان با اعالم این خبر گفت: کارشناسان تدوین پرونده ثبت جهانی منطقه اورامان در کردستان کار خود را برای تکمیل این پرونده آغاز کردهاند و بر اساس صحبتهای مطرح شده با سازمان میراث فرهنگی، قرار است پرونده ثبت جهانی «منظر فرهنگی منطقه اورامان» تا پایان شهریور در استان کردستان تکمیل و سپس به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تکمیل فرستاده شود.

او با اشاره به ملحق شدن استان کرمانشاه به عنوان یکی از تهیهکنندگان ایــن پرونده برای ثبت جهانی، اظهار کرد: این پرونده در دو بخش تهیه میشود، یکی بخش مقدماتی که باید در استان تهیه شود و بخش دوم که در دفتر ثبت آثار جهانی در سازمان میراث فرهنگی تکمیل و سپس به یونسکو فرستاده میشود، بنابراین قرار است پرونده «منظر فرهنگی اورامان» در ۸۱۰۲ جزو پروندههای فرهنگی تاریخی ایران و به عنوان یک منظر فرهنگی به یونسکو فرستاده شود.

وی در توضیح معیارهایی که بر اســاس آن این پرونده در دست تکمیل است، گفت: میتوان به این نکته اشاره کرد که در این منطقه انســان به بهترین شیوه از طبیعت برای زندگی خود استفاده کرده و شــیوه سنتی زندگی در یک محیط کمتر دچار تغییرات شده است، حس میشــود که الیههای زندگی صنعتــی روزانه در آنجا نیز نفوذ کرده است حتی اگر یک روستا باشد. اما در نقاطی که دچار کمترین تغییرات شــده، انســان به همان شیوه قبلی با طبیعت سازش کرده است و از محیط طبیعی خود برای زندگی کردن بهره میبرد. این از مهمترین موارد است.

او تاکید کرد: این گروه پس از تکمیل پرونده اورامان قرار است چند روستا که دارای بافت تاریخی باارزش هستند را نیز برای ثبت در فهرست آثار ملی بررسی و پرونده آنها را تهیه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.