هتلها ستاره صنایعدستی میگیرند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشــور از ارائه طرحی خبر داد که براســاس آن، به هتلی که با صنایعدستی و هنرهای سنتی تزیین شود، یک ستاره آبی داده خواهد شد.

بهمن نامورمطلق در گفتوگو با ایسنا، گفت: یک طرح عمومی داریم که متاسفانه تاکنون نتوانستهایم دوستان حوزه گردشگری را برای اجرای این طرح بسیج کنیم. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هم با طرح معاونت صنایعدستی موافقت کرده اما متاسفانه آنطور که باید در بدنه گردشگری کشور تفهیم نشده است.

او ادامه داد: در این طرح، ایدهای دادیم مبنی بر اینکه بین ستارههایی که به هتلها تعلق میگیرد، یک ستاره هم برای صنایعدستی داشته باشیم و هر هتلی که در طراحی از هنرهای سنتی یا صنایعدستی استفاده کرده یا میکند، یک ستاره آبی دریافت کند تا مردم بدانند که یک هتل تا چه اندازه به هویت فرهنگی احترام گذاشته و از زیباییشناسی بومی که موجب اشتغالزایی مردم کشور شده، استفاده کرده است. معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی با بیان اینکه طرح یادشده خوب است اما متاسفانه کمی کند پیش میرود، اظهار کرد: امیدواریم معاونت گردشگری در آینده، با معاونت صنایعدستی ارتباط خوبی در این زمینه برقرار کند. نامورمطلق همچنین گفت: مطالعات این طرح انجام، ارائه و مصوب شده است؛ اما هنگام اجرا، به پایان دولت یازدهم و جابهجاییهایی که در معاونت گردشگری داشتیم، برخورد کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.