نقدوبررسیآثارحمیدرضاصدردرگالری«آس»

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- آثار حمیدرضا صدر فردا در چهارمین شــب از سلسله نشستهای «۰۱ شب، ۰۱ نویسنده» نقد و بررسی میشود.

در جدیدتریــن برنامه از سلســله نشستهای حوزه نقد و نظر تحت عنوان «۰۱ شب، ۰۱ نویســنده» آثار ادیبان ایرانی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد که در چهارمین شب آثار حمیدرضا صدر نویسنده،منتقدسینما،مفسر،کارشناس و پژوهشگر حرفهای فوتبال با حضور الدن نیکنام و به میزبانی اسماعیل باستانی ساعت ۰۲ فردا نقد و بررسی میشود. حضور در این نشست برای همه عالقهمندان به حوزه ادبیات آزاد و رایگان است.

«یونایتد نفرینشده» نوشته دیوید پیس، «تو در قاهره خواهی مرد»، «یه چیزی بگو»، و «سیصد و بیست و پنج» از جمله آثار این نویسنده و مترجم هستند.

یادآوری میشود در هر یک از این سلسله نشستهای «ده شب، ده نویســنده» عالوه بر دیدار عالقهمندان ادبیات با نویسندههای محبوب خود، با حضور منتقدان ادبی کارنامه یک نویسنده مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. این نشستها در خیابان شریعتی، باالتر از قیطریه، جنب بانک پارسیان، پالک ۱۳۸۱ برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.