سینما فرهنگ تا اطالع ثانوی حق اکران فیلم جدید ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- غالمرضا فرجی گفت: تا اطالع ثانوی حواله جدیدی برای اکران سینما فرهنگ صادر نمیشود. سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به مصوبه دیروز این شورا گفت: متاسفانه سینما فرهنگ مصوبه هفته گذشــته این شــورا مبنی بر اینکه از چهارشنبه ۱۱ مردادماه فقط ســانسهای ۴۱ و ۶۱ در این سینما به فیلمهای هنر و تجربه اختصاص دارد و سانسهای دیگر باید سایر فیلمها را اکران کنند، را اجرا نکرد به همین دلیل تا اطالع ثانوی هیچ حوالهای برای ســینما فرهنگ صادر نخواهد شد.

او درباره سایر مصوبات این جلسه گفت: فیلم سینمایی «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی در گروه استقالل از چهارشنبه مورخ ۸۱ مردادماه بهجای فیلم سینمایی «رگ خواب»، فیلم سینمایی «زاد بوم» به کارگردانی ابوالحسن داوودی بهجای فیلم سینمایی «اکسیدان» در گروه زندگی، فیلم سینمایی «سارا و آیدا» ساخته مازیار میری بهجای فیلم سینمایی «زیرسقف دودی» در گروه آزادی اکران میشوند و این فیلمها میتوانند در زیرگروهها تا ۰۱ هفته به نمایش خود ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.