لزوم اخذ مجوز شبكههاي اجتماعي خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فناوري- مطابق سياستها و اقدامات ساماندهي پيامرســانهاي اجتماعي كه توسط شورايعاليفضايمجازيبهتصويبرسيدهاست، شبكههاي اجتماعي خارجي براي فعاليت در ايران، ملزم به دريافت مجوز شدند.

بر اين اساس سياستها و اقدامات ساماندهي پيامرســانهاي اجتماعــي با هــدف فراگيري پيامرســانهاي اجتماعي داخلي و ســاماندهي پيامرسانهاي اجتماعي خارجي از سوي مركز ملي فضاي مجازي به دستگاههاي ذيربط ابالغ شد.

مطابق جزييات اين مصوبه به عنوان خروجي جلسات ۶3 تا ۰۴ شوراي عالي فضاي مجازي كه توسطروابطعموميمركزمليفضايمجازيكشور منتشرشده،سياستهاواقداماتمرتبطباساماندهي شبكههاي پيامرسان اجتماعي در دو ماده،۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعريف شده است.

از طرفي طبق اين مصوبه در صورتي كه بيش از ۰۵ درصدسهامپيامرسانيمتعلقبهشخصايراني بوده و ميزباني آن صرفا در داخل كشور انجام شده و امكان اعمال حاكميت در آن وجود داشته باشد پيامرساناجتماعيداخليدرنظرگرفتهميشود.

از اينرو حفظ و صيانت از هويت ملي و ديني، قابليت پيشــگيري از جرائم و مديريت و اعمال مقررات و قوانين كشور، اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي، ذخيرهسازي و پردازش دادههاي عظيم مرتبطبافعاليتشبكههايپيامرساناجتماعيدر داخلكشوروممانعتازدسترسيغيرمجازبهآنها، توسعه و تسهيل توليد محتواي داخلي و ارتباطات سالم اجتماعي و اقتصادي براساس نيازمنديهاي داخليوارزشهايايراني-اسالميونيزبسترسازي وحمايتازپيامرسانهاياجتماعيداخلي،ازجمله سياستهايمدنظردراينمصوبهاست.

ضوابط اعطــاي مجــوز فعاليت به پيامرسانهاي خارجي

مطابقبندالفماده2 اينمصوبه،وزارتارتباطات و فناوري اطالعات به منظور مديريت و ساماندهي پيامرسانهاياجتماعيملزمبهتهيهوتدوينشرايط و ضوابط اعطاي مجوز فعاليت به پيامرســانهاي اجتماعيداخليوخارجيدركارگروهيباعضويت نمايندگان (معاونــان) وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، وزارت اطالعات،معاونتعلميوفناوريرياستجمهوري، دادستانيكلكشور،سازمانتبليغاتاسالمي،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (پليس فتا)، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران شد. اين وزارتخانه بايد اين آييننامهراحداكثرظرفمدتيكماهبهمركزملي فضايمجازيبرايمطابقتباسياستهايمصوب شوراي عالي فضاي مجازي ارائه دهد.

لزوم پردازش اطالعات پيامرسانهاي خارجي

مطابق تبصره 2 اين ماده، براي پيامرسانهاي اجتماعيخارجيمتقاضيمجوز،انجامذخيرهسازي و پردازش دادهها در داخل كشور و معرفي نماينده رسمي حقوقي تاماالختيار داخلي الزامي است. در همين حــال صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت و نظارتبرفعاليتدارندگانمجوزدرچارچوبضوابط و شرايط مجوزهاي صادره صورت ميگيرد.

همچنينپنجرهواحدبرايصدورمجوزفعاليتو نظارتبرپيامرسانهاياجتماعيوخدماتمبتنيبر آنها در چارچوب ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره بايد ايجاد شود. مطابق اين مصوبه، فرآيند اعطاي مجوز توسط پنجره واحد بهگونهاي تنظيم شود كه كل زمان اعطاي مجوز از زمان تكميل درخواست كمتر از ۵۴ روز كاري بوده و دستگاههاي ذيربط موظف به همكاري در پاسخ به استعالمهاي مربوط هستند. در همين حال ثبت اطالعات پيامرسان اجتماعيداخليدرپنجرهواحدبهمنزلهراهاندازيو شروعفعاليترسميخواهدبود. تسهيالتبرايپيامرسانهايداخلي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي توسعه پيامرســانهاي اجتماعي داخلي داراي مجوز و ايجاد مزيت رقابتي نسبت به نمونههاي خارجي در چارچوب ضوابط و شرايط مندرج در اين مصوبه و با همكاري دستگاههاي ذيربط بايد حمايتهاي الزم در زمينههاي زيرساختي، فني، تسهيالتي و اطالعرساني را در اين خصوص به عمل آورد.

در اين راســتا اعطاي تسهيالت موثر كمبهره براي توسعهدهندگان داخلي، امكان اتصال متقابل باارائهدهندگانخدماتارتباطيوفناورياطالعات، امكان عرضه خدمات الكترونيكي عمومي همچون دولــت الكترونيك، خدمات بانكي و شــهري در پيامرسانهاي اجتماعي داخلي، به حداقل رساندن هزينههاي مرتبط با مصرف پهناي باند، كمك به تامين زيرساختهاي شــبكهاي، ذخيرهسازي و امنيتي و نيز حمايتهاي الزم به منظور گسترش فعاليت پيامرسانهاي اجتماعي داخلي به خارج از مرزها در راستاي افزايش اقتدار در فضاي مجازي به اين وزارتخانه محول شده است. اين حمايتها بايد به صورت مرحلهاي و در سه سطح ابتدايي، مياني و ملي باشد. منظور از سطح ابتدايي، ابتداي فعاليت پيامرساناجتماعي،منظورازسطحمياني،رسيدن به تعداد سه تا پنج ميليون كاربر و منظور از سطح ملي، رسيدن به بيش از پنج ميليون كاربر و داشتن توان و ظرفيت براي ارائه خدمات و فعاليت در سطح ملي و به صورت فراگير براي عموم كاربران است كه متناسب با ميزان جذب كاربر، توليد ترافيك، انجام تعهدات، سطح فعاليتها و خدمات نوآورانه و خالق باشد و تا ايجاد سه پيامرسان اجتماعي داخلي با حداقلپنجميليونكاربرادامهيابد.

تدوين شــرايط انتشار محتوا توسط وزارت ارشاد

مطابق با اين مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي نيز براي توسعه فعاليت پيامرسانهاي اجتماعيداخليبايدضوابطوشرايطانتشارمحتوا، تبليغات، صيانــت از دادهها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاريها و تهاجم فرهنگي در پيامرسانهاي اجتماعي را در كارگروهي با عضويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت اطالعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت دادگستري، سازمان صدا و سيمايجمهورياسالميايران،دادستانيكلكشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، سازمان تبليغات اسالمي، مركز مديريت حوزههاي علميه و نماينده تشكلهاي صنفي ذيربط تهيه و تدوين كنند.اينآييننامهبايدبهمركزمليفضايمجازي براي بررسي عدم مغايرت با سياستها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شود.

نظارت بر انتشار محتوا و تبليغات و صيانت از دادههادرپيامرسانهاياجتماعيمطابقمجوزهاي صادره نيز به وزارت ارشاد محول شده است.

اين وزارتخانه همچنين بايد زمينه حمايت و بسترسازي براي افزايش توليد محتواي مبتني بر فرهنگاسالميـايرانيوتسهيلدسترسيكاربران به آنها با همكاري سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقاتوفناوري،سازمانتبليغاتاسالمي،وزارت ارتباطاتوفناورياطالعات،معاونتعلميوفناوري رياستجمهوري، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، مركز مديريت حوزههاي علميه، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي(نور)،انجمنها،تشكلها،بخشخصوصي و عموم كاربران فراهم كند. سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران نيز موظف است به منظور ترويج و آموزش كاربري همگاني پيامرســانهاي اجتماعي داخلي و ارتقاي آگاهي و مهارت مردم در بهرهبرداري از ظرفيت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگي فردي و اجتماعي كاربران، اقدام به توليد و پخشبرنامههايراديوييوتلويزيونيمناسبكند.

بازبينيمصاديقمحتوايمجرمانهتوسط قوهقضاييه

مطابق با اين مصوبه قوه قضاييه موظف است به منظورصيانتازحقوقشهروندي،حريمخصوصي، امنيتعموميواعتمادسازي،آئيننامهايدرراستاي حمايت حقوقي از تداوم كســب و كار و فعاليت پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه، ظرف مدت يك ماه تدوين و به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه كند.

اينآئيننامهبايدبهگونهايتنظيمشودكهضمن صيانتازحقوقشهروندي،مسووليتكاربردرقبال محتواييكهمنتشرميكندومسووليتارائهدهندگان پيامرسان اجتماعي داخلي طوري تعيين شود كه امكان رقابت پيامرســانهاي اجتماعي داخلي با پيامرسانهاياجتماعيخارجيراتقويتكند.

تبليغات موسســات دولتي فقط در پيامرسانهايداخلي

درهمينحالنهادهاوموسساتدولتيوعمومي غيردولتي، تبليغات خود در محيط پيامرسانهاي اجتماعي را صرفا از طريق پيامرسانهاي اجتماعي داخلي داراي بيش از يك ميليون كاربر فعال انجام دهند. فهرست اين پيامرسانهاي اجتماعي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منتشر و به روز خواهدشد.

ممنوعيت خدمات بانكــي از طريق پيامرسانهاياجتماعيخارجي

بانك مركزي جمهوري اسالمي امكان پرداخت برخط را براي كسب و كارهاي مبتني بر پيامرسان اجتماعي داخلي فراهم و ضوابط و شرايط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي تدوين و ابالغ كند و هرگونه ارائه خدمات بانكي از طريق پيامرسانهاي اجتماعي خارجي ممنوعشدهاست. ممنوعيت كنترل ارتباطات كاربران درهمين حال هرگونه كنترل ارتباطات كاربران پيامرسانهاياجتماعي،توسطهرشخصحقيقي و حقوقــي به جز موارد مصرح در قوانين مربوط و مصوباتشورايعاليامنيتمليممنوعاست.

مسووليتاقداماتكاربراندرشبكههاياجتماعي بر عهده خود كاربــران بوده و ارائهدهنده خدمت پيامرسان اجتماعي، موظف به همكاري با مقامات مجاز، در چارچوب قوانين و مقررات كشور است.

مطابق با اين مصوبه استفاده نهادها و موسسات دولتيوعموميغيردولتيازپيامرسانهاياجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارائه خدمات اداري ممنوعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.