محقق امنيتي مشهور متهم به طراحي بدافزار بانكي شد

Jahan e-Sanat - - News -

يكمحققامنيتسايبريكهنقشمهميدرزمينهمقابلهباباجافزارواناكراي ايفا كرده، به جرم تالش براي طراحي يك باج افزار بانكي ديگر در دادگاه حاضر شدهاست.ماركوسهاچينز22 سالهدرجريانبرگزاريجلسهاستماعايندادگاه در السوگاس گفته كه هرگز در چنين كاري مشاركت نداشته است. وي هفته گذشته دستگير و بازداشت شد. پس از برگزاري جلسه دادگاه قرار بود اين فرد با توديع وثيقه۰3 هزار دالري آزاد شود اما عدم تامين اين مبلغ در زمان اداري الزم باعث شد وي نتواند به موقع آزاد شود. اين فرد فعال حق استفاده از هيچ ابزار متصل به اينترنت را ندارد و به صورت الكترونيكي تحت كنترل است تا در اين زمينه خطايي مرتكب نشود. ماركوس هاچينز اوايل سالجاري ميالدي وقتي به شهرت رسيد كه روشي منحصربهفرد براي از كار انداختن باجافزار واناكراي پيدا كرد. اين باجافزار رايانههايي را در صدها كشور جهان آلوده كرد. وي با به ثبت رساندن دامنهاي كه در كدهاي باجافزار واناكراي يافته بود، توانست از گسترش دامنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.