اختالل سراسري سرويسدهي كارت ملي هوشمند

Jahan e-Sanat - - News -

فارس–سرويسدهيكارتمليهوشمنددردفاترپيشخوانسراسركشور به علت محدوديت اعمال شده سازمان فناوري اطالعات ايران دچار اختالل شديد شده است. اين اختالل در دفاتر پيشخوان سراسر كشور مشاهده شده است. يك مقام آگاه در كانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت، درباره علت اين اختالل گفت: به علت مشكل داخلي در سازمان فناوري اطالعات پهناي باند شبكهكارتمليهوشمندتوسطاينسازمانمحدودشدهاست.بهگفتهوي، اينمحدوديتباعثكنديشديددرشبكهواختاللدرخدماترسانيسرويس ثبتنام كارت ملي هوشمند در دفاتر پيشخوان دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.