افتتاحپيشرفتهترينتاالرموزهايتمبردرموزهمليملك

Jahan e-Sanat - - News -

نيروهايعملياتيمركزايمنيوآتشنشانيمجتمعبندريامامخميني(ره)با همكارينيروهايديگرواحدها،ضمنبرگزاريمانوراطفايحريقوامدادونجات درچندنقطهمختلف،شيوههايهماهنگيعملياتيدرمديريتبحرانهايمتعدد را تمرين كردند. معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان با اشاره به لزوم ارتقاي توان و آمادگي نيروهاي عملياتي براي مقابله با بحرانهاي متعدد اظهار داشت: طي اين مانور كه تحت نظر استاد و مدرس برجسته ايمني وآتشنشانيكشوروباهمكاريواحدهايمختلفاداريوعملياتياينمجتمع بزرگ بندري در مردادماه ســالجاري انجام شد، تيم عملياتي مركز ايمني و آتشنشانيبندرامامخميني(ره)حسبسناريويطراحيشدهقبلي،جهتمقابله باحوادثيازقبيلحريقدرارتفاع،حريقدرسطحوعملياتجستوجوونجات جانمصدومانازمسموميتبهموادسميواسيدي،واردعملشدهوباهمكاري نيروهاي واحدهاي مختلف اقدامات الزم را به مرحله اجرا گذاشتند.

شركت سهامي برق منطقهاي گيالن در شاخص عملكرد صحيح سيستم حفاظتي با ميزان 77/96 درصد در سال 59، در صدر شركتهاي برق منطقهاي كشور قرار گرفت.

حمزه عيسيزاده، مدير دفتر فني انتقال و رابط روابطعمومي شركت سهامي برق منطقهاي گيالن درخصوص كسب اين رتبه برتر بيان كرد: شركت سهامي برق منطقهاي گيالن در شاخص عملكرد صحيح سيستم حفاظتي با ميزان 77/96 درصد در سال 59، در صدر شركتهاي برق منطقهاي كشور قرارگرفت. الزم به ذكر است كه ميانگين عملكرد كل اين شاخص در شبكه برق ايران 98/82 درصد است. مدير دفتر فني انتقال درخصوص سوابق درخشان برق منطقهاي گيالن در شاخص عملكرد صحيح سيستمهاي حفاظتي بيان كرد: بررسيها نشان ميدهد در نمودار ميانگين شاخص عملكرد صحيح سيســتمهاي حفاظتي، شــركت برق منطقهاي گيالن در سالهاي 91 تا 95 نيز با 64/91 درصد حائز رتبه اول شده است.

وي افزود: خوشبختانه درصد حوادث ناشي از تنظيم، الجيك يا طراحي نامناسب سيستم حفاظتي نسبت به كل حوادث ناشي از عملكرد ناصحيح سيستمهاي حفاظتي و همچنين درصد حوادث ناشي از اشتباه عوامل انساني نسبت به كل حوادث ناشي از عملكرد ناصحيح سيستمهاي حفاظتي در سال 1395 در شركت برق منطقهاي گيالن به صفر رسيده است.

معاون توســعه مديريت و منابع انســاني وزارت راهوشهرسازي در ســفر يك روزه خود به گيالن و شركت در جلسه شوراي حملونقل اين استان، از حل مشكالت و موانع موجود در حوزه استخدامي، بودجهاي و ساختاري اين وزارتخانه خبر داد.

سيدسعيد سيدعاليي كه به همراه تعدادي از مديران به اين استان سفر كرده بود، با شركت در جلسه شوراي حملونقل گيالن به ارائه گزارشــي از عملكرد وزارتخانه درخصوص مباحث اســتخدامي، سرمايه انساني و ساختار ستادي استانها پرداخت و از حل مسايل و مشكالت موجود در حوزه استخدام، بودجه و چارتي ادارات كل خبر داد. وي ابتدا عنوان كرد: تشكيالت تفصيلي ستاد وزارت راهوشهرسازي با تصويب در سازمان امور استخدامي به وزارت متبوع ابالغ شد. سيدعاليي در ادامه اظهار داشت: درخصوص ساختار ستادي ادارات كل راهوشهرسازي بيشتر به دنبال ايجاد ساختاري در سازمانها هستيم كه ماموريت راهبري، برنامه ريزي و نظارت را داشته باشد و با توجه به تاكيدات مقام عالي وزارت، مديران استاني نگاه خود را در اجراي ماموريتها از پروژهمحور به برنامهمحور تغيير دهند.

پيشرفتهترين تاالر موزهاي تمبر كشور، همزمان با برگزاري آيين وقفنامهاي ميالد امام رضا(ع) و اختتاميه نهمين جشنواره فرهنگي هنري «ماه هشتم» در كتابخانه و موزه ملي ملك افتتاح شد. مجموعهاي منتخب شامل 500 تمبر كمنظير تاريخي، ايراني و خارجي از گنجينه تمبرهاي كتابخانه و موزه ملي ملك؛ موقوفه فرهنگي آستان قدس رضوي در چيدماني خاص و مبتكرانه در اين تاالر به نمايش گذاشته شده است. آثار نفيس اين تاالر، مجهز به فناوريهاي نوين اطالعرساني مانند تاچاسكرين و ابزارهاي بيبديل چندرسانهاي، با بهرهگيري از سناريوي محتوايي و همچنين استانداردهاي جهاني در ويترينهاي حرفهاي و فضايي جذاب است كه بهدست كارشناسان داخلي طراحي و ساخته شده است. اين مجموعه برگزيده دربردارنده نخستين تمبرهاي تاريخ ايران، تمبرهاي دورههاي قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمي، تمبرهاي مالي، خارجي و اتحاديه جهاني پست، تمبرهاي ويژه (روچاپ، اشتباه چاپ و دندانه) و پاكت و كارتپستال است كه به همراه توضيحات كارشناسي به نمايش درآمده است. تمبرهاي ارزشمند اين تاالر مجهز به ابزارها و تكنيكهاي روز با كاركرد تعامل با مخاطب، از بين افزون بر 50 هزار تمبر تاريخي موجود در گنجينه كتابخانه و موزه ملي ملك مانند مجموعه تمبرهاي گنجينه حاج حسين آقا ملك، تمبرهاي اهدايي مجموعه مرحوم قوامي، مرحوم ثابتي، بانو نسرين دستغيب بهشتي ...و انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.