بهرهبرداري از فاز اول سامانه ارتباطات مردمي گيالن

Jahan e-Sanat - - News -

باراهاندازيكيوسكهايهوشمندامكاناتفراوانيدراختيارمراجعهكنندگان وكاركنانيكهبهشبكهرايانهايشركتپااليشنفتآباداندسترسيندارند،قرار گرفت. از خدماتي كه در اين كيوسكها ارائه ميشود، ميتوان اين موارد را نام برد: ايجاد نقطه دسترسي سختافزاري براي همه كاركنان و مراجعهكنندگان، دسترسي همكاران فاقد رايانه به سرويسهايي نظير نظام حقوق و دستمزد، سامانه جامع پرسنلي، سيستم رزرو غذاي باشگاه، نظام پيشنهادها، دسترسي به درگاه فناوري اطالعات و برنامههاي غذايي رستورانهاي پااليشگاه، دسترسي به وبگاه روابطعمومي و اطالع از آخرين رويدادهاي پااليشگاه و نيز دسترسي به وبگاههاي ديگر ادارات. همچنين تكريم اربابرجوع، ارائه نظام رهگيري مكاتبات باخدماتدهياختصاصيبراياربابرجوعوشركتهايطرفقراردادپااليشگاه به منظور رهگيري مكاتبات با پااليشگاه است. ارائه بيش از22 سرويس و سامانه اطالعاتيكهبهمروربرشمارآنهاافزودهخواهدشد.هماكنوننمونهآزمايشياين طرح در دفتر مركزي و ساختمان امور اداري (دروازه )13 پااليشگاه نصب شده است.ديگركيوسكهايهوشمندباكوششكاركنانفناورياطالعاتوپشتيباني و همكاري روابطعمومي شركت پااليش نفت آبادان در دست راهاندازي است.

فاز اول مركز پاسخگويي سامانه ارتباطات مردمي 122 و 1522 شركت آبفاي گيالن با حضور مديرعامل، معاونين و جمعي از كاركنان به بهرهبرداري رسيد.

سيدمحسن حســيني، رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن ضمن تقدير از تمام عوامل اجرايي پروژه ســامانه ارتباطات مردمي 122 و 1522 كه در كوتاهترين زمان ممكن فاز اول آن به بهرهبرداري رســيد، افزود: اين شركت در سطح كشور دومين مركز 1522 و در استان اولين دستگاه اجرايي است كه خدمات تلفني و الكترونيكي ارائه ميدهد.

وي با تاكيد بر اينكه تجهيز و استقرار نرمافزارها و بهرهبرداري از آنها ابتداي كار ماست، تصريح كرد: تحليل تماسهاي مردمي به ويژه درخصوص كمبود فشار آب و خروجي مركز 122 در تصميمسازيهاي كالن شركت بسيار موثر خواهد بود. مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره به اينكه تاكنون سامانه 122 رشت با شش خط تلفن و تعداد اپراتور محدود فعاليت ميكرد، اظهار داشــت: با راهاندازي اين مركز تمام اســتان تحت پوشش خواهد بود و مديران و معاونين شركت در تمام ساعات شبانهروز از وضعيت آبرساني به مردم كل استان مطلع هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.