بيراهه نرفتهايم

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- دبير كانون سراســري انبوهسازان در واكنش به ادعاي معاون وزير راهوشهرسازي درخصوص بيراه رفتن انبوهسازان گفت: اگر انبوهسازان راه را اشتباه رفتهاند اين مساله ناشي از سياستگذاري و ريلگذاري غلط مسووالن بوده است. فرشيد پورحاجت با بيان اينكه تســهيالت 1000 ميليارد توماني برگرفته از قانون ساماندهي توليد مســكن است، اظهار كرد: براساس مجوزي كه بانك مركزي به بانك مسكن داده، اين بانك از محل بازگشت وصولي اقساط طرح مسكن مهر براي بافت فرســوده و سكونتگاههاي غيررسمي تسهيالتي را به انبوهسازان پرداخت ميكند.

وي با بيان اينكه تسهيالت از كانال صندوق پسانداز يكم پرداخت ميشــود، افزود: در اين صندوقها دولت يك كانال دريافت كرده تا كساني كه از دولت سوبسيد نگرفتهاند از اين محل شرايط خريد خانه مســكن با قيمت مناســب براي آنها فراهم شود. وي در عين حال با اشاره به اينكه در تعريف جديد، بانك مركزي اعالم كرده انبوهسازان براي دريافت تسهيالت بايد در بانك سپردهگذاري كنند، تصريح كرد: همكاران رغبتي به سرمايهگذاري در اين صندوقها ندارند، چون هيچ توليدكنندهاي حاضر نيست بهمدت يك سال 40 ميليون تومان پولش را در بانك سپردهگذاري كند.

وي با بيان اينكه «بهظن برخي دوستان حدود 2/5 ميليون خانه خالي در كشور داريم»، گفت: براساس قانون هر نهاد و ارگاني متولي يك قسمت از اقتصاد است، تكليف وزارت راهوشهرسازي نيز درخصوص بخش مسكن مشخص است. اين وزارتخانه مسوول سياستگذاري و برنامهريزي براي توليد مسكن است. دبير كانون سراسري انبوهسازان با اشاره به اظهارات معاون وزير راهوشهرسازي ابراز كرد: اگر بهظن دوستان به انحراف رفتيم احتماال سياست و ريلگذاري دولت اشتباه بوده است.

پورحاجت با تاكيد بر اينكه «در رابطه با 2/5 ميليون خانه خالي قبال موضع گرفتهايم و اعتقاد داريم اين تعداد واحد خالي از سكنه وجود دارد كه بايد آسيبشناسي شود»، اظهار كرد: موضوع مهم اين است كه چرا در اين بازه زماني 1/8 ميليون خانوار به خانوارهاي مستاجر اضافه شده است. وي افزود: اين مساله نشان ميدهد در عرضه و تقاضا نظم به هم خورده كه 1/8 ميليون نفر مستاجر ميشوند و در عين حال 2/6 ميليون واحد خالي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.