طرح قابل قبولي براي ساختمان جديد پالسكو ارائه شود

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير راهوشهرســازي با بيان اينكه اگر طرح قابل قبولي براي ســاختمان جديد پالسكو ارائه شود، براي صدور مجوزها انعطاف نشان ميدهيم، گفت: بخش باقيمانده ساختمان پالسكو بايد از لحاظ استحكام سازهاي ارزيابي شــود كه ارزيابي آن با دستگاه متولي يعني شهرداري است. پيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره تصميم بنياد مستضعفان مبني بر احداث ساختمان جديد پالسكو اظهار داشــت: پس از سال 1394 ديگر براي درخواست ساخت و سازهاي باالي 12 طبقه مجوز و پروانه داده نميشود اما تاكنون بحثي از ميزان سطح و سطوح آن منطقه براي احداث ساختمان جديد نشده است، بحثي كه مطرح شده اين است كه اگر برج پالسكو با شرايط قبلي در منطقه كنوني ساخته شود با مشكل مواجه خواهد شد چراكه يك بخش پالسكو جنب خيابان اصلي (جمهوري) بوده و ديگر مانند ساختمان قبلي را نميتوان در آنجا ساخت.

وي ادامه داد: ســاختمان پالسكو، نسل اول ساختمانهاي بلند در كشور بوده كه در آن زمان در ساخت و سازها بسياري از ضوابط را رعايت نميكردند و اساســا ضوابط موجود در آن زمان مطرح نبود. معاون وزير راهوشهرسازي تاكيد كرد: اگر ساختمان جديد به صورت برج ساخته شود، بايد حداقل چندين متر نسبت به خيابان جمهوري عقبنشيني كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.