دستگيري 227 فروشنده موادمخدر در شهرستان قدس

Jahan e-Sanat - - News -

سرهنگ «شاهپور فالحي» گفت: در بررسيهاي صورتگرفته در سه ماهه اخير با تالشهاي شبانهروزي همكاران، تعداد 227 نفر در ارتباط با قاچاق، توزيع، نگهداري و خردهفروشي مواد مخدر در سطح شهرستان توسط عوامل انتظامي و پليس مبارزه با موادمخدر دستگير و به محاكم قضايي معرفي شدهاند. سرهنگ «فالحي» با ارائه آمارهايي از كشفيات انواع مواد مخدر در سطح شهرستان قدس افزود: در حوزه كشف موادمخدر در سه ماهه اخير بالغ بر 206 كيلوگرم انواع مواد مخدر و مشتقات آن كشف شده كه ماده مخدر ترياك بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. فرمانده انتظامي شهرستان قدس در ادامه بيان داشت: در راستاي اجراي سه مرحله طرح جمعآوري معتادان كارتنخواب و متجاهر از سطح شهرستان تعداد 113 نفر معتاد با هماهنگي مقام قضايي و با مشاركت اداره بهزيستي شهرستان جمعآوري و جهت درمان به كمپهاي ترك اعتياد منتقل شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.