تاثیر تغییر دولت در بازار سرمایه

Jahan e-Sanat - - News - ﺍﺻﻞ 44

ابقا یا تغییر هر یک از وزرای کنونی در دولت دوازدهم میتواند بر رونــد معامالت نمادهای مختلف و نیز صنایع بازار سرمایه اثرگذار باشد. مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بانک خاورمیانه با بیان مطلب فوق در گفتوگو با سنا، در خصوص تاثیر انتخاب و مشخص شدن کابینه دولت دوازدهم بر روند معامالت بازار ســرمایه گفت: بازار سرمایه به عنوان آینه تمامنمای اقتصاد، انعکاسدهنده تحوالت مختلف از جمله تعیین کابینه در دولت جدید و معرفی وزرای اقتصادی دولت دوازدهم است. امیر صالحی افزود: بر این اســاس زمانی که سخن از بازار سرمایه به میان میآید به واقع در مورد صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، پاالیشگاه، مسکن، فوالد، مس، روی، سنگ آهن، بانک، بیمه، لیزینگ و خودرو صحبت میکنیم که بیشتر شرکتهای بزرگ و عموما موفق این صنایع در بازار سرمایه پذیرهنویسی شده و حضور دارند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین در کنار ســایر موضوعات اثرگذار، انتخاب کابینه دولت بــه ویژه وزرای اقتصادی نیز به عنوان مولفههای تاثیرگذار بر بازار سرمایه کشور مطرح هستند. صالحی با بیان اینکه ابقا یا تغییر هر یک از وزرای کنونی در دولت دوازدهم میتواند بر روند معامالت نمادهای مختلف و نیز صنایع بازار سرمایه اثرگذار باشد، گفت: به عنوان مثال در وزارت نفت، احتمال ابقای دوباره بیژن نامدار زنگنه در این وزارتخانه پررنگ است و به دلیل اینکه دو صنعت پتروشیمی و پاالیشگاهی از صنایع مهم در بازار سرمایه هستند، از نظر تداوم برنامهها و رویکردها تا حدود زیادی وضعیت این صنایع در بحث سیاستهای کالن مشخص است. وی با اشاره به اینکه برنامه و استراتژی وزیر نفت در دولت دوازدهم را باید ادامه سیاستهای گذشته وی در دولت یازدهم دانست، ادامه داد: سیاست ایشان در بدو ورود به وزارت نفت در دولت قبلی تمرکز بر بازگشــت ظرفیت تولید نفت ایران به پیش از تحریمها، تکمیل فازهای پارس جنوبی و تکمیل طرحهای نیمهکاره با درصد پیشرفت باال بود که از این جهت کارنامه موفقی است. „احتمال„تقویت„سودآوری این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جدا از موضوع نرخ خوراک، سیاستهای وزیر نفت در دوره قبل اثرات مثبتی برای بازار سرمایه به همراه داشته، گفت: به نظر میرسد در صورتی که او همان سیاستهای دوره قبل را پیگیری کرده و تمام تالش خود را معطوف به حرکت صنعت پتروشیمی به سمت پاییندستی با دادن تخفیف در نرخ خوراک معطوف کند، بازار سرمایه از این منظر بتواند در دولت دوازدهم شاهد سودآوری صنایعی چون پتروشــیمی و پاالیشیها باشد. صالحی با اشــاره به اینکه در ارتباط با صنعت پاالیشگاه نیز سال گذشته وزارت نفت با اعالم نرخهای جدید ســبب بهبود سودآوری صنعت پاالیشگاه برخالف انتظارها شد، اذعان داشت: در صورت ادامه این روند توسط وزیر نفت در حمایت از پاالیشگاهها، سیاست کیفیسازی و هدایت این پاالیشگاهبهسمترشدکیفیتمحصوالتشانبه بهبود شرایط این صنعت در بازار سرمایه کمک خواهد کرد. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر وزارتخانههایی است که تصمیمات و برنامههای وزیر جدید آن میتواند بر معامالت بازار سرمایه اثرگذار باشد. صالحی با بیان اینکه ارتباطوحمایتپررنگبخشخصوصیدرصنعت و اقتصاد در این وزارتخانه تصمیمگیری میشود، گفت: سیاستهایی که در راستای بهبود روابط صنعتی تجاری ایران با جهان اتخاذ میشود، سبب رشــد و توسعه همه بخشهای صنعت و بهبود فضای کسب و کار و رقابتپذیری خواهد شد که بدون شک به نفع بازار سرمایه است. „نقش„کنترل„آسی „بها مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بانــک خاورمیانه در ادامه ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم را یکی از موضوعات مورد توجه و اثرگذار بر معامالت بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: مهمترین دستاوردهای این تیم در دولت یازدهــم، کاهش تورم و تکرقمــی کردن آن، کنترل و ثبات نرخ ارز، ســاماندهی بدهیهای دولت و پرداخت بخشی از بدهیهای دولت توسط اوراق خزانه اسالمی هستند. این کارشناس بازار سرمایههمچنیندرپاسخبهاینپرسشکهدولت دوازدهم برای برونرفت اقتصاد از وضعیت کنونی باید چه اقداماتی را انجام دهد، اذعان داشت: تامین منابع خارجی، واگذاری اقتصاد به بخشخصوصی به کمک بهبود فضای کســب و کار و حمایت همهجانبه از این بخش از جمله مواردی هستند که با عملی شدن آنها میتوان به ایجاد رونق در اقتصاد و بازار سرمایه امیدوار شد. صالحی گفت: افزون بر این در صورت برقراری کامل ارتباطات بانکی در قالب برجام میتوان به تکنرخی شدن ارز و کاهش واقعی نــرخ بهره به محدودههای نزدیک به تورم و همچنین رشد متناسب نرخ ارز به میزان تورم ساالنه امید داشت که این موارد از جمله مولفههای اثرگذار بر معامالت بازار سرمایه هستند و در دولت دوازدهم میتوان انتظار وقوع آنها را داشت. وی در خصوص اثر ارز تکنرخی بر بازار سرمایه گفت: بدون شک تکنرخی شدن ارز برای پتروشیمیهای خوراک مایع بازار سرمایه و سایر پتروشیمیها که با ارز مبادلهای، ماده اولیه خود را دریافت میکردند، خبر بدی خواهد بود و سود آنها را کاهش خواهد داد. صالحی افزود: صنایعی همچون روانکار و قیر نیز از تکنرخی شدن ارز متضرر خواهند شد و در مقابل بعضی از صنایعمانندپاالیشیهاازایناتفاقمنتفعخواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه کاهش واقعی نرخ سود و بهره بانک و اوراق خزانه و بازار را از دیگر عوامل موثر بر معامالت بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ بهره از دو جنبه موجب رشد بازار سرمایه میشود که یکی از آنها کاهش نرخ تامین مالی(هزینه مالی) بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه و رشد سودآوری آنهاست. وی اضافه کرد: همچنین با کاهش نرخ بهره، نسبت P/E یا قیمت به سود بازار سرمایه رشد پیدا خواهد کرد و به عبارت دیگر فعاالن بازار سرمایه به نسبت سود مشخص، حاضر به پرداخت پول بیشتری خواهند بود که این موضوع نیز به رونق بازار سرمایه بیش از پیش کمک خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.