شاگرد اولهای خصوصیسازی چگونه انتخاب شدند

Jahan e-Sanat - - News -

از میان 92 شرکت واگذارشده، نام 9 شرکت که پس از واگذاری بهترین عملکرد را در زمینههای مختلف داشتند، به عنوان شــاگرداولهای خصوصیسازی معرفی و از آنها تقدیر شــد. به گزارش تســنیم، همایش ارزیابی عملکرد خصوصیســازی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در حالی هفته گذشته با هدف معرفی و تقدیر از شرکتهای واگذارشدهای که بهترین عملکرد را پس از خصوصیسازی داشتهاند، در محل مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد که نام 9 شرکت از میان 92 شرکت واگذارشده به صورت کنترلی، به عنوان شاگرداولهای خصوصیسازی انتخاب شــد. بر این اساس نام این 92 شرکت که بررسی میان آنها انجام و بهترینهای خصوصیسازی از میانشان انتخاب شد عبارتند از بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، مهندسین مشاور توســعه راهآهن ایران- مترا، آب و برق کیش، ایرالکو (آلومینیوم ایران)، آهنگری پودر مشــهد، بازرگانی پتروشــیمی، بازرگانی بینالملل پتروشــیمی، بینالمللی توسعه و مهندسی پارس- پیدکو، پاالیش نمک طبی برلیان، پایانهها و مخازن پتروشــیمی، پتروشــیمی ارومیه، پتروشــیمی پردیس، پتروشیمی رازی، پشمبافی کشــمیر، پیمــان غرب، تامیــن مواد معدنــی و صنایع فوالد، تحقیق و گســترش صنایع معدنــی پارس کانی، تراکتورســازی ایران، آبادراهگستر پارس- سازمان توسعه راههای ایران سابق(توســعه راههای پارس)، هپکو (تولید تجهیزات سنگین)، تولید نیروی برق آبادان، تولید نیروی بــرق بینالود، پتکو (تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی)، تولیدی ادوات کشاورزی اراک- تاکا، خدمات انفورماتیک راهبر، خیبر، دریا امید منطقه آزاد چابهار، ذوبآهن اصفهان، سردخانه زراعی عاجکو، سیمان زابل، شرکت افرانت، بازرسی کیفیت و استاندارد، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر، بیمه آســیا، پاالیش نفت شیراز، پاالیش و پژوهش خون ایران، پتروشیمی باختر، پتروشــیمی تبریز، پتروشیمی شیراز، پلی استر لرستان، پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش، توسعه بازرگانی برنا، تولید سموم علفکش، تولید سیمان اردبیل و آهک آذرشهر، حفاری شمال، زغالسنگ البرزشرقی، راهبران پتروشیمی، سردخانه استقالل، سیمان خاش، ســیمان خوزســتان، ســیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، صنایع تجهیزات نفت، صنایع غذایی بم، عمران و مسکنسازان منطقه غرب، کارخانجات نساجی فردوس، کشت و صنعت جیرفت، کشت و صنعت سردسیر، کشت وصنعت شــهید رجایی، گسترش و صنایع نوسازی ایران، باالست(شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راهآهن)، مهندســی و ســاختمان صنایع نفت، مهندسین مشاور زایندآب، میالدگســتر دامغان، پایســاز، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، صنایع آذرآب، صنایع هوایی ایران، صنعتی دریایی ایران، فنی مهندســی نوین معدن، فوالد خوزســتان، فوالد میبد، کابلهای مخابراتی شهید قندی، کاالی پتروشــیمی، کشاورزی و دامپروری الهآباد، کنتورسازی ایران، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، گسترش ماشــینآالت عمرانی و زراعی ایران (ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی ایران)، ماشینسازی لرستان، مخابرات ایران، مختلط امور حملونقل ایران و روســیه- ایرســوتر، مرکز پژوهش و مهندســی جوش ایران، مس مزرعه، مهندسی برق مشانیر، مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن، مهندسین مشاور نیرو، موسسه آموزشی- پژوهشی سینا، نصب نیرو، نیر پارس، نیمههادی عماد و هلیکوپتری ایران. همچنین در بررسیهای صورت گرفته برای شناسایی شرکتهای برتر واگذارشــده به صورت کنترلی که توسط چند پژوهشکده مرتبط با این موضوع انجام شده، هفت شاخص مهم از جمله بهرهوری، اشتغال، کارایی، توسعه، مالیات، سرمایهگذاری ...و که هر یک دارای چند زیرشاخه هستند مالک کارشناسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از شرکتها بیشترین نمره را در این زمینه کسب کرده و به عنوان برترینها مشخص شدند. همچنین دوره مورد ارزیابی عملکرد این شرکتها که پایش علمی آنها با بررسی بیش از 92 شرکتی که سهام آنها به صورت بلوکی واگذارشــده انجام شد، به دو بخش تقسیم میشود که یک دوره سه سال پیش و سه سال بعد از واگــذاری هر یک از این شرکتهاســت و دوره دوم نیز ســه سال قبل و نیز همه سالهای پس از واگذاری است. گفتنی است بر این اساس شرکتهای نیرپارس در شاخص بهرهوری، پترو (تولیدکننده پمپهای آبی) در معیار اشتغال، پتروشیمی پردیس در معیار اشتغال، سیمان هگمتان در شاخص اشتغال، پتروشیمی رازی در کل معیارها، زایندآب در کل معیارها حائز رتبههای برتر و همچنین سه شرکت پخش سراسری کاالی کالبر در شاخص بهرهوری، سیمان زابل در شــاخص اشتغال و پتروشــیمی تبریز در تمامی شاخصها حائز نخست در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساســی از سوی سازمان خصوصیسازی شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.