اعالم عملکرد مالی «وبانک»

Jahan e-Sanat - - News -

سرمایهگذاری صنعت نفت صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اســفندماه 95 را با سرمایه معادل 16 هزار و 250 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در دوره 12 ماهه منتهی به سال مالی 59، معادل 9 هزار و 725 میلیارد و 639 میلیون ریال درآمد عملیاتی کســب کرد. از درآمد این شــرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای عملیاتی کســر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 9 هزار و 584 میلیارد و 808 میلیون ریال محاســبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینههای مالی و مالیات کســر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شــد و سود خالص دوره به مبلغ 9 هزار و 467 میلیارد و 31 میلیون ریال محاســبه شد و بر این اساس مبلغ 583 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد که نسبت به دوره مشابه ســال گذشــته معادل پنج درصد افزایش نشان میدهد. به سود خالص دوره نیز ســود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ هشت هزار و 150 میلیارد و 390 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای «وبانک» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.