شفافسازی سال 95 سپاهان

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنعتی سپاهان صورتهای مالی یکساله منتهی به 30 اســفندماه 95 را با ســرمایه معادل 650 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت گروه صنعتی سپاهان در دوره مالی منتهی به پایان سال 59، مبلغ سه هزار و 479 میلیارد و 329 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 266 میلیارد و 342 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه و سود عملیاتی دوره مبلغ 266 میلیارد و 289 میلیون ریال محاسبه شد. از ســود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره معادل 162 میلیارد و 103 میلیون ریال محاسبه شــد و بر این اســاس مبلغ 249 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به ســود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 265 میلیارد و 107 میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای «فسپا» منظور شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.