آمار تولید و فروش «بهپاک»

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش آمار تولید و فروش محصوالت شرکت صنعتی بهپاک در دوره یکماهه منتهی به خردادماه 96 منتشــر شد. گزارش سه ماهه شرکت صنعتی بهپاک حکایت از فروش 45 درصدی دارد؛ فروش 897 میلیارد و 368 میلیون ریالی در خردادماه ســال نیز نشان از تعدیل مثبت این شرکت دارد. «دانه روغنی سویا» در صدر فروش یک ماهه خرداد 1396 شرکت صنعتی بهپاک قرار گرفت. همچنین فروش تجمعی سه ماهه «بهپاک» از ابتدای ســال تا پایان خردادماه سالجاری، مبلغ سه هزار و 417 میلیارد و 837 میلیون ریال اعالم شد. یادآوری میشود «بهپاک» با سرمایه 320 میلیارد ریال، سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذرماه 96 را مبلغ 509 ریال برآورد و اعالم کرد طی دوره چهار ماهه این سال مالی با اختصاص 172 ریال ســود به ازای هر سهم معادل 34 درصد از پیشبینیهایش را پوشش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.