وضعيت صادرات وخيمتر ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- در حاليكه طي روزهاي اخير، قيمت هر شانه تخممرغ در برخي مناطق به دليل دخالت عوامل واسطه و سودجو به ۵۱ هزار تومان رسيد، مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران گفت: در حال حاضر قيمت تخممرغ با اجراي طرح تنظيم بازار و عرضه مستقيم اين كاال متعادل شده است.رضا تركاشوند افزود: طي ماه گذشته قيمت هر كيلوگرم تخممرغ درب مرغداري سه هزار و 00۵ تومان بود كه توليدكنندگان حداقل هزار تومان زير قيمت اين محصول را عرضه ميكردند. وي اظهار داشت: اتحاديه در جهت ايجاد تعادل در بازار به نحوي عمل ميكند كه نه توليدكنندگان زيان كنند و نه در حق مصرفكنندگان اجحاف شود.مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران گفت: در برخي مواقع ضرورت دارد به دليل افت شديد قيمت بخشي از تخممرغ موجود در بازار جمعآوري تا از ضرر و زيان بيشتر به توليدكنندگان جلوگيري شود.تركاشوند در بخش ديگري از سخنان خود دليل رشد قيمت تخممرغ در روزهاي اخير را گرما و افت توليد دانست و اظهار داشت: در حال حاضر هر شانه تخممرغ 30 عددي در ميادين ۱۱ هزار و 300 تومان در اختيار غرفهداران و ۱۱ هزار و 900 تومان به دست مصرفكنندگان ميرسد.

تسنيم- با توجه به حجم باالي كاري مجلس، تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز براي شش ماه ديگر تمديد شد. در همين رابطه عضو هيات تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كاال گفت: روند تفحص از اين ستاد از آذرماه سال گذشته آغاز و با توجه به حجم باالي كار، تفحص از اين ستاد شش ماه ديگر تمديد شده و احتماال گزارش اين هيات تا ديماه سالجاري آماده ميشود.احمد اناركي افزود: در همين راستا مكاتباتي با دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي، نيروي انتظامي، وزارت صنعت، سازمان گمركات كشور، قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي انجام شده و قرار است اين دستگاهها گزارشات خود را در زمينه قاچاق كاال و ارز به هيات ارسال كنند.عضو هيات تفحص از ستاد قاچاق كاال و ارز ادامه داد: برخي از اين دستگاهها گزارشات خود را به هيات واصل كردهاند و منتظر هستيم تا ساير دستگاهها نيز گزارشات خود را ارسال كنند تا در گزارش نهايي هيات از اين اطالعات هم استفاده شود.

«جها‌نصنعت»- تراز تجاري منفي چهار ماهه اول سال 69، نه تنها منجر به نگراني تجار و فعاالن اقتصادي شده بلكه به زودي كار دست دولت ميدهد. چراكه ايــن روزها اخبار ناخوشــايندي در مورد آينده تجارت خارجي و همچنين وضعيت اقتصاديپيشرويكشوربهگوشميرسد. به طوريكه رييس كنفدراسيون صادرات ايراندرنشستخبريخودكهديروزبرگزار شددرپاسخبهسوالجهانصنعتمبنيبر اينكه چه وضعيتي در انتظار صادرات كشور خواهدبود،گفت:باتوجهبهاينكهدولتپول چنداني در بساط ندارد و همچنين بودجه محــدودي را براي صادرات در نظر گرفته اســت به نظر ميرسد از اين پس شرايط صادرات وخيمتر نيز بشود.

محمدالهوتيدرحاليكهازچندنرخي بودن ارز و همچنين واقعي نبودن نرخ آن شــاكي بود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه منظور از واقعي شدن نرخ ارز چيست،گفت:منظورازنرخواقعيارز،واقعي شدن نرخ ارز متناسب با تورم است زيرا هر سال قيمت كاالهاي ايراني افزايش حداقلي در برابر تورم دارد ولي بازارهاي صادراتي ما حاضر به پرداخت افزايش قيمت نيستند و در نتيجه ادامه اين روند منجر به كاهش صادرات ميشود.

عالوه بر واقعي شدن نرخ ارز، موضوعاتي همچونمنطقيشدننرختسهيالتبانكي، ســاماندهي وضعيت حملونقل، احياي ارتباطات بانكي با ساير كشــورها و ارائه بستههاي حمايتي به عنوان پنج اولويتي مطرح اســت كه بايد در دستور كار دولت دوازدهم قرار گيرد تا صادرات از شــرايط نامطلوبخودخارجشود.درهمينخصوص رييس كنفدراســيون صادرات گفت: اگر هدفدولت،رسيدگيبهچالشهايبخش صادرات است، بايد پنج اولويت واقعيسازي نرخارز،منطقيشدننرختسهيالتبانكي، ســاماندهي وضعيت حملونقل، احياي ارتباطات بانكي با ساير كشــورها و ارائه بستههاي حمايتي را در صدر برنامههاي خود قرار دهد.

‌بزرگی‌حجم‌تجارت‌خارجي‌به‌ واسطه‌واردات

محمد الهوتي بــا بيان اينكه تجارت خارجي در چهار ماه ابتداي ســالجاري نســبت به مدت مشابه شش درصد رشد داشــته است، گفت: با وجود اينكه حجم تجارت خارجي به عدد 29/3 ميليارد دالر رسيده ولي بزرگ شــدن حجم تجارت خارجي بيشتر مربوط به واردات است كه در واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴2 درصد رشد داشته است اما در صادرات ۵/9 درصد كاهش روي داد.

وي با تاكيد بر اينكه با اهداف صادراتي و سياســتگذاريهاي دولــت در زمينه تجــارت خارجي فاصله داريم، گفت: در طول چهار ســال گذشــته صادرات ما عــدد ثابتي بوده و حــدود 0۴ ميليارد دالر بوده اســت كه بخشي از اين ثبات به ثبات قيمت نفت و مشــتقات نفتي كه بيشــترين حجم صادرات ما را تشكيل ميدهد، برميگردد.رييس كنفدراســيون صادرات ايران بيان كــرد: البته اگر بــه حجم كاالهاي وارداتي نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه ۵8 درصد اين كاالها را كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي تشكل ميدهد كه نشاندهنده شــروع فعاليتها در واحدهــاي توليــدي و صنعتي كشور است.

الهوتــي افزود: عمــده كاالهاي صادراتي ما را ميعانــات، روغنهاي سبكومحصوالتپتروشيميتشكيل دادهاست.اقالموارداتيهمبيشترشامل كاالهاي اساســي مثل برنج، قطعات خودرو و خودروهاي ساختهشده بود كه رشــد واردات خودروهاي سواري در چهار ماه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه چشمگير بوده به طوري كــه مجموع خودروي ســواري ۵600 تا 2000 سيسي عدد ۴263 ميليون دالر را شامل ميشود.

وي همچنين با بيان اينكه در بودجه امسال02۱ ميليارد تومان به عنوان مشوق صادراتي در نظر گرفته شــده بود، اظهار داشت: اگرچه اين رقم در مقابل صادرات ناچيز است اما تاكنون اين رقم به صادرات اختصاصنيافتهاست.

الهوتي گفت: البته قرار بود از صندوق توســعه ملي و منابع بانكها مبلغ شش هزار 800و ميليارد تومان با نرخ تسهيالت ارزانقيمت در اختيار صادرات قرار گيرد كه اگر اين امر محقق شود، كمك خوبي براي صادرات خواهد بود. ‌تعيين‌نرخ‌ارز‌بر‌اساس‌واقعيت رييس كنفدراسيون صادرات ايران به يكسانســازي نرخ ارز اشاره كرد و گفت: به عقيده من واقعي شدن نرخ ارز مهمتر از يكسانســازي اســت و اگر قرار است يكسانسازي اتفاق بيفتد، براي ماندگاري و استمرار بايد حتما نرخ ارز براساس واقعيت تعيين شــود.وي در ادامــه با بيان اينكه كنفدراسيون صادرات ايران با بررسي موانع صادراتي 30 مانع را استخراج كرده است، گفــت: از اين 30 مورد، دولت بايد به پنج مورداهميتبيشتريدهدوآنرادراولويت رفع موانع صادراتي قرار دهد.

الهوتي افزود: اولين نكتهاي كه دولت دوازدهمبايدبهآنتوجهكند،موضوعواقعي شدن نرخ ارز متناسب با تورم است زيرا هر سال قيمت كاالهاي ايراني افزايش حداقلي در برابر تورم دارد ولي بازارهاي صادراتي ما حاضر به پرداخت افزايش قيمت نيستند و درنتيجــه ادامه اين روند منجر به كاهش صادرات ميشود.

رييس كنفدراســيون صادرات ايران بيان كرد: نرخ تســهيالت از جمله مورد دوم ديگري است كه دولت بايد به عنوان يكي از موانع صادراتي به آن توجه كند زيرا نرخ 8۱ تا 22 درصد تسهيالت صادراتي براي صادرات منطقي نيســت و دو برابر نرخ تورم است.

الهوتي با بيان اينكه وضعيت نابسامان حملونقلوقيمتبسياربااليآندرقيمت تمام شده كاالهاي صادراتي مورد سومي است كه دولت بايد در رفع موانع صادراتي بهآنتوجهكند،گفت:هزينهحملونقلدر قيمت تمامشده كاال در كشورمان۵2 تا03 درصداستدرحاليكهاستانداردآندردنيا بين 0۱ تا 2۱ درصد است.

وي به مشكل ارتباطات بانكي به عنوان مانع چهارم صادراتي اشــاره كرد و گفت: متاسفانه ارتباطات بانكي با شرايط قبل از تحريم برقرار نميشود و هنوز شرايط مثل گذشته نشده كه بايد دولت به اين مقوله همتوجهكند.الهوتينكتهپنجمراموضوع بستههايحمايتيعنوانكردوگفت:دولت اگر به هر دليلي عالقــهاي به اجرا كردن قانون برنامه پنجم و احكام توسعهاي برنامه ششم در نرخ ارز ندارد، حداقل بايد بتواند با ارائه بسترهاي حمايتي بتواند از صادرات حمايتكند.

رييس كنفدراســيون صادرات ايران با اشــاره به مشــكالتي كه براي صادرات محصوالتپتروشيميبهتركيهوچيناتفاق افتاد، اشاره كرد و گفت: در رابطه با صادرات محصوالت پتروشــيمي به تركيه و چين مشكالت پيشآمده به هم ارتباط نداشت. وي افزود: در رابطه با صادرات محصوالت پتروشيمي ايران به تركيه ميتوان گفت سوءتفاهمي پيش آمده بود كه حل شد. البتهاينموضوعاتقبلازاينكهكوچكترين اخاللي در صادرات بين دو كشور به وجود آورد، بايد حل شود.

الهوتيافزود:درموردمشكلپيشآمده براي صادرات محصوالت پتروشــيمي به تركيه احساس ميشد كه اين موضوع هم مانندمشكلياستكهدرصادراتاينكاالبه چينبهوجودآمدهدرحاليكهباپيگيريها مشخصشدكاالهايصادراتيووارداتيبين ايرانوتركيهاگرشاملتعرفهترجيحيشود، بايدگواهيتاييدازكنسولگريايرانوتركيه دريافتكند.

‌ســو ‌ءتفاهم‌در‌دستورالعمل‌ كاالهاي‌صادراتي

رييس كنفدراســيون صادرات ايران اظهار داشت: به دليل سوءتفاهمي كه در دستورالعمل كاالهاي صادراتي پيشآمده بود، چند روز صادرات كاالهاي پتروشيمي به تركيه متوقف شد البته االن مشكل حل شده اما رايزنهاي بازرگاني ايران و تركيه هرچه سريعتر ليست كاالهايي كه شامل دستورالعمل تعرفه ترجيحي و همچنين اخذ گواهي تاييد از كنسولگري ميشوند را تهيه و براي همديگر ارسال كنند چراكه كاالهاي خارج از فهرســت تاييديه الزم ندارند اما كاالهاي موجود در ليست بايد تاييديهكنسولگريبگيرند.ويافزود:صادرات كاالهايپتروشيميهماكنونبهتركيهانجام ميشود و دستورالعمل توقف صادرات اين كاالها به تركيه هماكنون به حالت تعليق درآمده و لغو نشده بنابراين سازمان توسعه تجارت بايد هر چه سريعتر اقدامات الزم را برايجلوگيريازهرگونهمشكلديگريدر مورد صادرات اين كاالها انجام دهد.

الهوتي همچنين به مشكل صادرات كاالهاي پتروشيمي به چين اشاره كرد و گفت: به دليل مشكالت ارتباطات بانكي، صادرات كاالهاي ايراني به برخي كشورها بايد طوري انجام شود كه اسناد آن تعويض و به نام كشور ديگري صادر شود.

رييسكنفدراسيونصادراتايرانافزود: مشكلي كه در رابطه با صادرات با اين كاالها و توقــف آن به چين بهوجود آمده، از اين موضوع ناشي ميشود كه چين بايد قانون FATF و مبارزه با پولشويي را رعايت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.