شرکت نفت فالت قاره ایران

Jahan e-Sanat - - News - -1 شماره 2-موضوعمناقصه:ماسههایسندفیلتر -3 آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی -5 -6 8-محلارسالپیشنهادات: -9

در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود ازطریق مناقصه عمومی دو مرحلهای اقدام نماید. بدینوسیلهازشرکتهاییکهسابقهوتواناییارائهپیشنهادرادارندجهتشرکتدرفراخوانارزیابیکیفیدعوتبهعملمیآید. FLS-9540602:هصقانم کیفی:5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 4-آخرینمهلتارائهپیشنهاداتمتقاضیان:41 روزازتاریخآخرینمهلتدریافتاسنادارزیابیمیباشد. توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به 330/000/000غلبم ریال با اعتبار5 ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول متقاضیان میتوانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی IOOCCO.IR .WWW بخش مناقصات تهیه نمایند. 7-متقاضیانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترباکارشناسپروندهبهشماره10624932-120 تماسحاصلنمایند. تهران، خیابان ولیعصر (عج)، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک21، طبقه9، اتاق61-9 کمیسیون مناقصات مناقصهگرانی که از ابتدای سال5931، در مناقصات مشابه (در حدود مناقصه حاضر) توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نمودهاند نیازی به ارائه مجدد مدارک و فرم ارزیابی نداشته و صرف اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت میکند. تکمیلجداولارزیابیالزامیمیباشد.عدمتکمیلجداولمنجربهردکیفیپیشنهاددهندگانمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.