ساخت پارك جاي پالسكو!

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در حاليكه پيشنهاداتي مبني بر تبديل پاساژ پالسكو به پارك مطرح شده است، رييس اتاق اصناف گفت: اين پيشنهادها رد شده است. علي فاضلي درخصوص اينكه با وجود وعدههاي او مبني بر قطعي بودن بازسازي پالسكو اكنون چنين پيشنهاداتي مطرح ميشود، اظهار كرد: بنياد مستضعفان مكلف شده كه ساخت پالسكو و حقوق كسبه را در دستور كار قرار دهد و مورد توجه داشته باشد.وي ادامه داد: اكنون هم در ساخت مجدد پالسكو شك نكنيد. اين مكان حتما بازسازي شده و تحويل افراد داده ميشود اما صحبت اين است كه حتي اگر يك درصد سياست كشور بر آن باشد كه اين پاساژ ساخته نشده و مثال به جاي آن پاركي به منظور قدرداني از شهداي آتشنشان ايجاد شود نيز حق و حقوق مالكان پالسكو با دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت.رييس اتاق اصناف همچنين عنوان كرد: صحبتهاي مســووالن بنياد مستضعفان و رييس آن مبني بر آن است كه حتما بازسازي اين پاساژ دنبال خواهد شد و پالسكو تحويل داده ميشود. اكنون نيز اگر اين فرآيند كمي به طول انجاميده به دليل آن است كه با ابتداي سال جديد تغيير دولت و تغيير شوراي شهر همزمان شده است.فاضلي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا بهعنوان نماينده اصناف اين وعده را ميدهد كه با جديت پيگير حقوق كسبه پالسكو باشد، اظهار كرد: همانطور كه اشاره كردم اصال بحث تبديل اين پاساژ به پارك مطرح نيست و اين موضوع در حد يك پيشنهاد بود كه رفع شد. اكنون نيز تاكيد داريم بايد پيگير تمام حقوق حقه اصناف باشيم و شكي نيست كه تا لحظه آخر اين پيگيريها را انجام خواهيم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.