تعيينتکليف ميدانهاي آبتيمور و منصوري تا پايان سال ۷۱۰۲

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- صنعت پتروشيمي زنجيرهاي متشکل از ســه حلقه دانش، سرمايه و خوراک است که به اعتقاد تحليلگران در اختيار داشتن خوراک کافي و مطمئن براي دست کم ۰۳ تا ۵۳ سال اقتصاد ساخت و توسعه صنعت پتروشيمي در هر کجاي جهان تضمينکننده است، حتي اگر در کشــور و منطقهاي خوراکهاي متنوع گاز طبيعي و پايه نفتي وجود داشــته باشد به طور خودکار دانش و سرمايه هم به اين مناطق به منظور ساخت و توسعه واحدهاي پتروشيمي مهاجرتميکنند.

هرچندصنعتپتروشيميايرانروياقيانوسي از ذخاير عظيم نفتخام و گاز طبيعي خوابيده است اما در طول يک دهه گذشته به دليل تحريم، تاخير در ساخت و بهرهبرداري مهمترين طرحهاي تامينخوراکهمچونگازهايپارسجنوبيطرح استحصال اتان پااليشگاه گاز پارسيان، پااليشگاه گاز بيدبلنــد۲، طرحهاي بــزرگ جمعآوري گازهاي همراه ۰۰۲۳LGN و ۰۰۱۳ و ... عمال خوراک کافي براي توســعه صنعت پتروشيمي وجود نداشت.

از همين رو تعامل ميان بخشهاي باالدستي و مياندستي ميتواند منجر به توسعه صنعت پتروشيمي شود و تامين به موقع خوراک مورد نياز و سرمايهگذاري براي تنوعبخشي به محصوالت توليدشده دراين بخش با همکاري هلدينگهاي فعال در صنعت ميتواند زمينه را براي تکميل زنجيره ارزش و افزايش کارايي بخشهاي فعال در صنايع تکميلي نيز فراهم کند.

ساخت و توسعه مجتمعهاي NGL افزون بر جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه و تامين منافع ملي و حفظ و صيانت از محيطزيســت، بازده اقتصادي بااليي براي سرمايهگذاران و درآمد مناسبي براي شرکت ملي نفت ايران به همراه خواهد داشت.در اين راستا شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب ساخت پنج کارخانه NGL جديد با ظرفيت توليد ۰۰۳ هزار بشکه در روز خوراک مايعات گازي را در دست مطالعه و بررسي دارد که ميتواند افزون بر تامين خوراک مجتمعهاي پتروشــيمي منطقه، امکان فــروش و صادرات فرآوردههــاي توليدي به ويژه گازهاي پروپان و بوتان را فراهم سازد.

بر اســاس اين گزارش ســرمايهگذاري در طرحهايNGL با همکاري و مشارکت هلدينگ خليجفارسوهمچنينشرکتسهاميپتروشيمي بندر امام و ساير سرمايهگذاران در راستاي تضمين تامينخوراکبرايبخشهايصنايعپاييندستي انجام ميشــود و پتروشيميهاي ديگري مانند پتروشــيمي اميرکبير نيز در حال کسب مجوز براي سرمايهگذاري در طرحهايNGL هستند.

براساس برآوردهاي انجامشده خوراک ورودي کارخانههــاي NGL ازگازهاي همراه ميادين نفتــي مناطق نفتخيز جنوب به ميزان تقريبي ۰۰۵ ميليون فوت مکعب در روز تامين ميشود.

گازهاي متان، اتان، پروپان، بوتان و مايعات گازي مهمترين محصوالت و فرآوردههاي توليدي واحدهايNGL هســتند که بخش زيادي از آنها به ميدانهاي نفتي جنوب تزريق ميشود و در صورتي کــه بتوان اين گازها را در صنعت پتروشيميبهکارگرفت،شاهدبهرهوريواستفاده بهينه از گازهاي همراه نفت خواهيم بود.

بر همين اســاس معاون توسعه و مهندسي شــرکت ملي نفت ايران گفت: زيرساختهاي الزم براي مشارکت شرکتهاي پتروشيمي جهت ساخت طرحهاي NGL با همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي فراهم شده است.

غالمرضامنوچهريدرگفتوگوبانيپناباتاکيد بر تعامل و همکاري ميان شــرکت ملي نفت و شرکتمليصنايعپتروشيميبرايتامينخوراک اظهارکرد: در راستاي اجراي طرحهاي اولويتدار درسالجاريصنعتپتروشيميمکلفشدهاست بستر الزم براي اجراي به موقع طرحهاي تامين خوراک پتروشيميهاي جديد از جمله طرحهاي NGL با سرمايهگذاري بخشخصوصي را ايجاد کند.وي تصريح کرد: بر همين اساس واگذاري بعضي از طرحهاي NGL و ســاخت يک طرح نيز از سوي پتروشيمي بندر امام آغاز شده است.

منوچهري افــزود: رويکرد اصلي واگذاريها اين بود که شــرکتهاي پتروشــيمي افزون بر ســرمايهگذاري در صنايــع باالدســت نفت از محصوالت توليدشــده نيز به عنوان خوراک در واحدهاي خود استفاده کنند چون اصليترين مصرفکننده واحدهايNGL ، شــرکتهاي پتروشيمي هستند تا گازهايي مثل بوتان، پروپان ...و که خوراک واحدهاي پتروشيمي است، براي آنها قابل دسترس باشد.

وي خاطرنشــان کرد: عمــده قراردادهاي واگذاري اين واحدها انجام شده و واحدهايي که قرار بود به شرکتهاي پتروشيمي واگذار شود، در منطقه دهلران، غرب کارون و NGL خارک است. منوچهري ادامه داد: مصوبه هيات مديره شرکت ملي نفت صادر شده و مراحل واگذاري در حال انجام است و بايد به اين نکته اشاره کرد که مراحل واگذاري NGL غرب کارون تمام شده وشرکتهلدينگخليجفارسسرمايهگذاريخود را آغاز کرده است.

واگــذاري و توســعه طرحهــاي NGL به شرکتهاي پتروشــيمي هرچند ممکن است نيازمند ســرمايهگذاريهاي گسترده باشد اما منبعي مطمئن براي تامين خوراک در آينده به شمار ميرود و امروز پتروشيميهاي بندر امام و اميرکبيردراينزمينهپيشگامشدهاندتابااستفاده از اين مزيت استراتژيک بتوانند در زمينه تامين خوراک به صورت پويا فعال باشند.

معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت، سياست دولت و وزارت نفت را گسترش روابط با اندونزي در بخش انرژي عنوان کرد و گفت: ميدانهاي آبتيمور و منصوري تا پايان سال ۷۱۰۲ تعيين تکليف ميشود.

اميرحسين زمانينيا پس از ديدار وزير نفت با لوهوت بينسار پانجاتيان، وزير هماهنگکننده امور دريايي جمهوري اندونزي درباره محور آن اظهار کرد: در اين ديدار درباره مسايل مالي و بانکي صحبت و قرار شد هفته آينده هياتي از بانک مرکزي ايران براي ارتقاي همکاريهاي بانکي به اين کشور سفر کند.

وي با اشاره به اينکه ايران هماکنون به اين کشور نفت و الپيجي صادر ميکند، تاکيد کرد: براي ايران روابط بانکي مستقيم ميان دو کشور بسيار بااهميت است.معاون وزير نفت با بيان اينکه طرح جامع توسعه(PDM) ميدانهاي آب تيمور و منصوري از سوي پرتامينا دريافت شده است، تصريح کرد: اين پيشنهاد در حال بررسي است ضمن اينکه ايران با چند کشور ديگر براي توسعه اين ميدانها تفاهمنامه امضا کرده است.

به گزارش شانا، زمانينيا افزود: درعين حال شرکت ملي نفت ايران براي توسعه ميدانهاي آب تيمور و منصوري عالوه بر پرتامينا با چند شرکت داخلي و خارجي تفاهمنامه امضا کرده است. اميد ميرود پرتامينا با جديت بحثهاي فني اين دو ميدان را دنبال کند.

به گفته وي، موضوع ازدياد برداشت در ميدانهاي آب تيمور و منصوري داراي اهميت زيادي است.معاون وزير نفت از سفر هياتي از شرکت پرتامينا براي مذاکره با مديران شرکت ملي نفت ايران جهت بررسي طرح جامع توسعه ارائه شده از سوي اين شرکت براي توسعه ميدانهاي آب تيمور و منصوري در آينده نزديک خبر داد.زمانينيا گفت: وزير نفت در اين ديدار اظهار اميدواري کرد که تکليف توسعه ميدانهاي آب تيمور و منصوري تا پايان سال ميالدي جاري روشن شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.