تاييدقرارداد ۰۰۷ صفحهاي با توتال

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نفت از تاييد بدون اشکال قرارداد ۰۰۷ صفحهاي با توتال خبر داد و گفت: دادستان کل کشور به همراه دو معاون خود متعهدانه و با سختگيري و ريزبيني متن قرارداد را بررسي کردند و اين مساله باعث دلگرمي شد که با ريزبيني اين قــرارداد را تاييد کردند.بيژن زنگنه، وزير نفت در گفتوگو با خبر راديو اظهار داشت: از تاييد نهايي قرارداد فاز ۱۱ پارسجنوبي بسيار خرسندم؛ با تاييد اين قرارداد يک نفس راحت کشيدم و گفتم خدايا شکر.وي افزود: براي نهايي کردن متن قرارداد جديد نفتي مصوب دولت، يکســال زمان صرف شد؛ قرارداد فاز ۱۱ پارسجنوبي ۲۱ تيرماه به امضا رسيد، يعني تقريبا حدود يک ماه پيش و با وجود آن که يک ماه از امضاي قرارداد فاز ۱۱ پارسجنوبي سپري شده و تمام مراحل آن به تاييد رسيده و روساي کميسيونهاي مجلس آن را امضا و تاييد و تحسين کردند، باز عدهاي دست از انتقاد بر نداشتند.وزير نفت با بيان اينکه آقاي منتظري (دادستان کل کشور) به همراه دو معاون خود متعهدانه و با سختگيري و ريزبيني متن قرارداد را بررسي کردند، گفت: اين براي ما سبب دلگرمي شد که با اين دقت، ريزبيني و سختگيري اين قرارداد را تاييد کردند.وي ادامه داد: اين قرارداد به مدت ۰۲ روز در هيات عالي نظارت بر منابع نفتي در ســطوح مختلف بررسي شد، همچنين کارگروهها آمدند، مجلس جلسه گذاشت، آقاي حسنوند، رييس کميسيون انرژي، مرکز پژوهشها و با حضور آقاي الريجاني جلساتي برگزار کردند و افراد بسياري رفتند و آمدند و در نهايت اين قرارداد تاييد شد.زنگنه خاطرنشان کرد: خوشحالم که با وجود همه بررسيها، يک قرارداد در حدود ۰۰۷ صفحهاي بدون اشکال تاييد شد.۹ نفر اعضاي هيات يادشده که به موجب قانون اصالح قانون نفت مصوب ۰۹۳۱ مجلس شوراي اسالمي تشکيل شده عبارت از دادستان کل کشور، روساي کميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس، وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه کشور، رييس کل بانک مرکزي، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و معاون نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت است.قرارداد فاز ۱۱ پارسجنوبي، ۲۱ تيرماه امسال ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيوم توتال، سيانپي سياي چين و پتروپارس ايران به امضا رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.