برند پمپ بنزين براي نخستين شرکت اروپايي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از ورود يک شرکت يوناني- رومانيايي به طرح برندسازي جايگاههاي عرضه سوخت در کشور خبر داد.

منصور رياحي درباره آخرين وضعيت اجراي طرح برندسازي (زنجيره مديريت پمپبنزينها) و مشارکت شرکتهاي خارجي در اين طرح بيان کرد: يک شرکت يوناني- رومانيايي از طريق شراکت با يک شرکت داخلي وارد طرح برندسازي شده است.

وي افزود: اکنون تعداد زيادي پمپ بنزين به صورت شــخصي اداره ميشود که مشــکالتي را ايجاد ميکند اما از طريق ساماندهي آنها در قالب چند برند مشــخص، امکان ارائه بهتر خدمات براي مشتريانشان فراهم ميشود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي يادآور شد: شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي از طريق اجراي طرح برند، کيفيت ارائه خدمات را در پمپبنزينها افزايش دهد، همچنين نظارت بر جايگاههاي عرضه سوخت از طريق اين طرح، تسهيل ميشود.

پيش از اين نيز رياحي گفته بود: شرکت شل (انگليس-هلند) نيز تمايل به مشارکت با ايران در فروش سوخت هواپيما دارد و مذاکراتي را نيز در اينباره با ايران داشته است.

وي افزوده بود: شرکت شل تمايل دارد سوخت هواپيما را از ايران تحويل گرفته و در فرودگاههاي حاشيه خليجفارس و کشورهاي همسايه به فروش برساند. به اين ترتيب اين شرکت ميتواند سوخت را نه فقط در فرودگاه بينالمللي امام(ره) بلکه در ساير مناطق نيز عرضه کند.

با توجه به شيوه اداره جايگاههاي عرضه سوخت در کشور که به شکل سنتي و فردي است، قرار شده با استفاده از تجربه ساير کشورها، طرح برندسازي پمپبنزينها اجرا شود.

اکنون نزديک بــه ۰۰۶۳ جايگاه عرضه فرآوردههاي نفتي (بنزين و گازوييل) و ۰۰۴۲ جايگاه عرضه CNG (گاز مايع) در کشــور فعاليت ميکنند به عبارتي شش هزار جايگاه به خودروها سوخترساني ميکنند که همگي آنها طرف حســاب وزارت نفت به شــمار ميروند اما نظارت منسجمي بر آنها وجود ندارد.

با اجراي برندسازي، چند شرکت شماري از جايگاههاي عرضه را زير پوشش خود قرار ميدهند.

به گفته مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي تاکنون ۳۵ شــرکت در سراسر کشور به عنوان برند، تاييديه ايجاد جايگاههاي زنجيرهاي را دريافت کردهاند و ميتوانند در قالب طرح برند فعاليت خود را آغاز کنند. در تهران نيز نزديک به ۰۱ جايگاه در قالب سه برند فعال شدهاند. در طرح برندسازي، شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت ابتدا قيمت يکساني را از رانندگان ميگيرند اما در آينده، خدمات شرکتها و جايگاهها ارزيابي و تالش ميشود فضايي رقابتي بين جايگاهها در چگونگي ارائه خدمات و اخذ هزينهها شکل گيرد.

بر اســاس اين طرح، برندها ميتوانند ۰۲ درصد جايگاههاي کشور، ۰۳ درصد جايگاههاي اســتان و ۰۵ درصد جايگاههاي هر شهرستان را در اختيار داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.