کدام عملکرد وزير نفت امتياز بيشتري داشت

Jahan e-Sanat - - News -

رييس انجمن ســازندگان تجهيزات صنعت نفــت ايران ميگويد: «مهمترين اولويت وزير نفت در چهارسال آينده بايد حول محور حمايت از صنايع داخلي و يکسانسازي قراردادهاي داخلي با خارجي باشد.»

رضا پديدار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بررسي عملکرد چهارساله وزارت نفت در دولت يازدهم اظهار داشت:« به نظرم بهترين دستاورد چهار سال گذشته، معطوف به شناخت پتانسيلها و قابليتهاي ملي در توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بوده است.»

او ادامه داد: «اين فرصتها البته با توجه به تجربه آقاي مهندس زنگنه شناسايي شد و با بهرهگيري از قابليتها و توانمنديهاي خارجي در ۰۱ گروه استراتژيک، ۵۵ قرارداد منعقد شد که امروز شاهد ساخت تجهيزات نفتي توسط شرکتهاي ايراني هستيم.»

پديدار عنوان کرد: «اين قراردادها سبب شد پاي سرمايهگذاران خارجي به ايران باز شود و ازاين به بعد بايد شاهد انتقال تکنولوژي و ورود سرمايه باشيم که همه اينها به دليل دورانديشي و درايت آقاي زنگنه اتفاق افتاده است.»عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در پاسخ به اينکه در چهار سال آينــده وزير نفت بايد بر چه موضوعي تمرکز کند، به خبرآنالين گفت: «وزارت نفت بايد در چهار سال آينده بر يکسانسازي قراردادهاي داخلي و خارجي تمرکز کند تا شرايط براي رشد بخشخصوصي داخلي هم فراهم شود.»او بيان کرد: «در حال حاضر قراردادها يکسان نيست و نبايد طوري باشد که خارجيها باالتر باشند. مواردي مانند عوارض گمرکي بايد بين خارجيها و داخليها يکسان باشد.»

پديدار گفت: «دومين اولويت وزارت نفت در چهار ســال آينده بايد اعطاي تسهيالت به سازندگان داخلي باشد، اين تسهيالت مالي، اعتباري، فني و تخصصي بايد به سازندگان داخلي به عنوان تشويق اعطا شود. در واقع الزم است به سازندگان امتياز داده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.