ضرورت ایجاد سيستم رصد و هشدار ملي

Jahan e-Sanat - - News -

حدود ۱۲ ســال پيش در يكي از شــهرهاي ايالت تگزاس دختربچه ۹ ســالهاي به نام امبر در روز روشن ربوده شد. اعالم خبر ربوده شــدنش در اخبار محلي و تالش والدين و همسايگان و پليس به نتيجه نرســيد و چهار روز بعد جسد امبر در فاصله هشت كيلومتري محل ربايش پيدا شد. در پي اين حادثه دلخراش والدين امبر و يكي از دوستان خانوادگيشان سريعا دست به كار شــدند و از نهادهاي مدني و قانونگذاري ايالت خواستند كه قوانيــن مربوط به ربايش و آزار كودكان را ســختگيرانهتر كنند. بــاور آنها اين بود كه اگر رســانهها و پليس بهتر عمل ميكردند شايد امبر زنده ميماند. خيلي زود تعدادي از نهادهــاي مذهبي، ســمنهاي حامي حقوق كــودكان و نيروهاي پليس به آنها پيوستند. در اين ميان پليس شــهر داالس به سرعت ايده را عملي كرد و يك سيستم هشدار و اطالعرساني محلي همگاني براي اعالم وقوع ربايش كودكان ايجاد كرد و آن را «هشــدار امبر» ناميد. چند ماه بعد مادر امبر به مجلس آمريكا رفت تا از لزوم ايجاد بانكاطالعات ملي آزاردهندگان جنســي در برابر نماينــدگان صحبت كند. در همان ســال، بيل كلينتون قانوني را امضا كــرد كه به موجــب آن يك بانك اطالعاتي جامع ملي از آزاردهندگان جنســي ايجاد شــد. البته اياالت مختلــف آمريكا خيلي پيش از اين نيز چنين بانك اطالعاتي براي خود داشتند اما تا آن روز هرگز در سطح ملي و يكپارچه ايجاد نشده بود و در نتيجه كودكآزاران راحتتر از چنگ قانــون فرار ميكردند. در اين ميان سيستم هشــدار امبر هم به لحاظ تكنولوژيكــي و هم از نظر محدوده جغرافياي توســعه يافــت اما هنوز ساختار قانوني و حقوقي مناسب و نيز بودجه مشخص دولتي براي آن وجود نداشت و بهطور عمده توسط پليــس محلي با حمايــت مالي و اجرايي سمنها اداره ميشد.

تقريبا يك دهه بعد از قتل امبر، با پيگيري و مشــاركت و همكاري نهادهــاي مدنــي، بنيادهاي ملي اطالعرســاني، راديــو و تلويزيون، نماينــدگان مردم، ايــاالت، وزارت دادگستري و نهاد رياستجمهوري در نهايت زيرساختهاي بودجهاي و قضايــي و تكنولوژيكــي در تمام آمريكا به شكل ملي و فراگير توسعه داده شد. هشدار امبر امروزه هرگاه كودكــي گم شــده باشــد و طبق موازين پليسي و قضايي معيارهاي «كودكربايي» را داشته باشد، وارد عمل شده و اطالعات كودك گمشده را به راديوها، تلويزيونها، موبايلها، سيستم هشدار ملي آمريكا، تابلوهاي هوشمند ترافيكي و تبليغاتي و اخيرا به گوگل و فيسبوك ارسال ميكند. به اين صورت ميتوانند بدون فوت وقت پليس و مردم وارد عمل شده تا كــودك را هرچه ســريعتر پيدا كنند. طبق آمار از ابتداي توســعه اين سيستم تا بهمنماه سال گذشته 8۶8 كودك بهواســطه هشدار امبر پيدا شــدهاند. با توجه به موفقيت و ضرورت سيســتم ملي هشــدار امبر، مشــابه آن به سرعت در ساير كشورها توسعه داده شد. هماكنون در كانادا، اســتراليا، مكزيك و 8۱ كشور اروپايي سيستم مشابه هشدار امبر وجود دارد كه در خدمت جامعه و پليس است.

متاســفانه در چنــد هفته اخير شاهد دو حادثه بسيار دلخراش براي كــودكان معصوم ايران بوديم (قتل آتنا و بنيتــا) و همچنين ميدانيم موارد متعــددي از كودكآزاري در ســالهاي اخير در سراســر كشور رخ داده و متاســفانه رخ خواهــد داد. وقــت آن رســيده كــه ما نيز اراده خــود را بــه كار بيندازيم و با الگوبرداري از كشــورهاي ديگر و با توجه به مقتضيات كشــورمان دو سيســتم يكپارچه ملي براي رصد و هشــدارهاي مربــوط به كودكان و آزارهــاي جنســي را راهاندازي كنيم. سيســتم اول بايد يك بانك اطالعاتي يكپارچه ملي از اطالعات آزاردهندگان جنســي باشد كه هم پليــس و هم مــردم بتوانند از آن اســتفاده كنند. پليس با پردازش اطالعــات اين بانك ميتواند در هر نقطه از كشــور ســريعا سرنخها را پيگيري كند و مردم نيز حق دارند بدانند كساني كه در همسايگيشان سكونت دارند سابقه كودكآزاري و آزارجنسي داشتهاند يا نه. سيستم دوم كه شــديدا مورد نياز اســت، يك سيســتم يكپارچه ملي مشابه هشدار امبر است كه در صورت وقوع كودكربايي اطالعات به سرعت در دســترس همگان قرار گيــرد تا با كمك مردم و هشــياري نيروهاي پليس شانس زنده پيدا كردن كودك افزايش يابد.

اما ملزومات چنين سيستمهاي ملــي يكپارچــهاي چيســت؟ در وهلــه اول بايد توجه داشــت كه زيرســاختهاي قضايي و پليسي مختلفي بايد ايجاد شــود تا امكان ســاخت اين دو سيستم براي رصد و هشدار ملي به وجود بيايد. قوانين مناسب و رويههاي قضايي و پليسي سريع و كارآمد بايد طراحي شود تا هــم خطاهاي ممكن كاهش يابد و هم امنيت و عدالت به نحوي بهينه اجرا شود. حساســيت اجرايي اين دو سيستم بســيار باالست و بدون زيرساختهاي اســتوار و رويههاي دقيق و شفاف قضايي و پليسي هر تالشي در هر ســطحي محكوم به شكست است. دومين مورد تصويب قوانين حمايتي و سياستهاي كلي در حمايت از كــودكان و حفاظت آنان در برابر آزاردهندگان اســت. شكي نيست كه كشور ما به قوانين ســختگيرانهتر نيــاز دارد تا امكان ايجاد نهادهــاي اجرايي و بازدارنده و حمايتي براي حفاظت از كودكان كشور، اين آســيبپذيرترين قشر جامعه، بيش از پيش فراهم شــود. در ايــن مــورد همــكاري دولت و مجلس نقش حياتــي در موفقيت اين امر دارد. مورد سوم، حمايت و همكاري با سمنهاي مرتبط با اين موضوع اســت. دولت و قوه قضاييه به تنهايي نميتوانند از پس چنين كار مهمي برآيند و از طرفي ايدهها و تجارب و نيروي سمنها ميتواند يكي از بهترين منابع براي طراحي و پيادهسازي سيستمهاي يادشده باشــد. در گام چهارم نياز اســت زيرساختهای تكنولوژيكي اين دو سيســتم توســعه داده شود. بدون تكنولوژي سريع و فراگير و كارآمد امكان توســعه سيستمهاي رصد و هشــدار ملي وجود نــدارد. يكي از مزاياي جانبي ولي بسيار مهم يك سيستم كارآمد هشــدار ملي اين اســت كه ميتوان از آن براي موارد ديگري چون هشدار سيل و زلزله و توفان، حوادث تروريســتي و موارد مشابه اســتفاده كرد. شكي نيست كه داشــتن چنين سيستمي فوايد اجتماعي و اقتصادي فراواني خواهد داشت. بديهي است كه سيستمهاي رصد و هشدار ابتدا بايد در محدوده كوچكتر اجرا شود تا مشكالت آن پيدا و حل شــود امــا در نهايت دو سيستم يكپارچه ملي نياز است تا بهترين كارايي را تجربه كنيم.

چنــد روز قبل آقــاي كردوني، مديــركل آســيبهاي اجتماعي وزارت رفــاه، بــه درســتي اظهار كرد تا وقتــي دغدغه ما در زمينه حمايت از كودكان در برابر آزارهاي جنســي منجر به سياســتگذاري منسجم و فراگير و قدرتمند نشود، فعاليتهاي پراكنده حتي در سطح اســتان نيز بيفايده خواهد بود. از اين رو ضروري اســت هر سه قوه نظام با عزمي راسخ وارد همكاري شده و از مردم و سمنها و رسانهها و نهادهاي مدني نيز كمك بگيرند تا كاري كه ساير كشورها با موفقيت براي حفاظــت از كودكانشــان انجام دادند، ما نيــز بتوانيم انجام دهيم. كودكان، آســيبپذيرترين افراد جامعه و آيندهســاز كشــور هســتند و به همين دليل تكتك ما وظيفه اخالقي داريم كه از آنان محافظت كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.