بايد جلوي ازدواج مردان ميانسال با دختران كودك گرفته شود

Jahan e-Sanat - - News -

نايــب رييس فراكســيون زنان مجلــس بر ضرورت جلوگيري از ازدواج مردان ميانسال با دختران كودك در كشور تاكيد كرد.

فاطمــه ذوالقدر در رابطه با طرح اصالح ســن ازدواج دختران گفت: فراكســيون زنان مجلــس با هماهنگي معاونت زنان رياستجمهوري تصميم به تدوين طرحي گرفت كه به موجب آن سن ازدواج دختران افزايش يابد و محدوديتهايي براي جلوگيري از ازدواج در سنين كودكي ايجاد شود. آيتاهلل مكارمشيرازي نيز با تغيير و اصالح سن ازدواج دختران موافقت كرده اما براي پيگيري اين طرح نياز به نظر و تاييد علما و مراجع بيشتري است.

به گزارش ايلنا، او با تاكيد بر اينكه طرح اصالح ســن ازدواج دختران در فراكسيون زنان مجلس منتفي نشده، تصريح كرد: اين طرح نياز به بررسيهاي بيشتري دارد و بايد نظرات حقوقدانان و مركز پژوهشهاي مجلس نيز در اينباره مطرح شود. همچنين بايد مناسبترين سن براي بارداري و پيامدهاي ازدواج در ســنين پايين نيز مطرح شود. به جلساتي نياز داريم تا اين مسايل را بررسي كنيم و براي ارائه اين طرح از لحاظ قانوني، شرعي و اجتماعي با مشكلي مواجه نشويم. ميدانيم كه حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون ۳۱ سال است كه اين موضوع مشكل ايجاد كرده است. متاسفانه ازدواج در ۹ سالگي هم در كشور وجود دارد و دليل آن تبصرههايي است كه در قانون وجود دارد. دختراني داريم كه به دليل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن۹ سالگي نيز ازدواج ميكنند. اين تبصرهها موجــب ازدواج اين دختران با مردان ‪0۵ 0۴،‬ يا حتي 0۶ ساله ميشود بدون اينكه كسي شاكي باشد يا ممانعتي در اين خصوص وجود داشته باشد.

نايب رييس فراكسيون زنان مجلس ادامه داد: كسي هم نيست بررسي كند كه پدر چرا راضي به اين ازدواج شده است؟ آيا نياز مالي يا اعتياد دارد؟ چرا قانوني نيست كه به اينمسالهرسيدگيكند؟حتيفاصلهمناسبسنينيزبين دختر و مرد وجود ندارد. در كجاي دنيا دفترخانههاي ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ‪0۵ 0۴،‬ ساله درميآورند يا ازدواجها را با فاصله 0۵ سال ثبت ميكنند؟ اين مسايل غيرعادي است و بايد نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاكي وجود ندارد، شاهد ازدواج دختران به ويژه در استانهاي مرزي و محروم مثل سيستانوبلوچستان، هرمزگان يا در نقاطي از كردستان هستيم. در درجه اول بايد قانون موجود را اصالح كرد چراكه به دليل وجود اين تبصرهها ازدواجهاي زير ۳۱ سال صورت ميگيرد. پس از اين كار بايد روي مساله افزايش سن ازدواج مانور دهيم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اينكه اين احكام شرعي بايد با توجه به زمان و شرايط تغيير كنند، نظرات كارشناسي را در طرح اعمال كنيم. ميتوان در اليحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان كه در دست بررسي است، اين موضوع را نيز گنجاند. اگر واقعا ازدواج كودكان در اين اليحه ممنوع است بايد سن ازدواج نيز تعيين و معلوم شود كودك در چه سني حق ازدواج ندارد.ذوالقدر همچنين در رابطه با وضعيت رسيدگي به اليحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان تصريح كرد: دليل عمده كند شــدن بررسي اين اليحه اين است كه در مجلس دهم اين اليحه بررســي شد و حتي تعداد مادههاي اين اليحه از »۴0« به »80« افزايش پيدا كرد اما چون تصويب نشد، طبق قانون به شكل اوليه تحويل مجلس بعدي شد و همين مساله موجب شد اين اليحه از اول مورد بررسي قرار گيرد. اين در حالي است كه بايد نظر افرادي كه در مجلس قبل در اين خصوص تحقيقاتي انجام دادهاند و همچنين مركز پژوهشهاي مجلس را جويا شد تا روند بررسي اين اليحه سريعتر شود. كميسيون فرهنگي نيز در اين خصوص با كميسيون قضايي همكاري ميكند و حتي جلساتي با حقوقدانان و فعاالن حقوق كودك نيز برگزار شده است تا نقاط ضعف و قوت اين اليحه مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.