تندگويان: برج ميالد در خطر كج شدن و فرو ريختن!

Jahan e-Sanat - - News -

عضوكميسيونمعماريوشهرسازيشوراي شهر از احتمال ريزش يا كج شدن برج ميالد در پي عدم ايمني گود مجاور خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمدمهدي تندگويان درباره گود رهاشده جنب برج ميالد و با بيان اينكه فاز ۲ برج ميالد شــامل مركز تجارت جهاني، مجتمع تجاري، پاركينگ هتل پنج ســتاره و فضاي نمايشــگاهي است، گفت: حدود دو هكتار براي اجرايي كردن اين فاز در نظر گرفته شــده كه بر اين اساس براي مركــز تجارت جهاني 0۲۱ هــزار مترمربع و مجتمــع تجــاري ۳۶ هزار متــر در نظر گرفته شده است. براي برج ميالد پنج هزار پاركينگ نيز پيشبيني شده بود كه در اين راستا از طراحان مختلف دعوت شد نسبت به ارائه طرحهاي خــود اقدام كنند. پس از بررسيهاي مختلف ســرانجام طرح «زاها حديد» براي ساخت هتل برج ميالد در فاز دوم برنده شد اما بنا به داليلي شوراي شهر طرح برندهشده را تاييد نكرد. اينبار در سال 0۹ طراحي از سوي مهدي چمران رد شد و قراردادي با شركت «مهرآفرين ناجا» بدون هماهنگي با شــورا و بدون برگزاري مناقصه بسته شد. شهرداري تهران ساخت كل فاز ۲ برج ميالد شامل هتل مجتمع تجارت جهاني، مجتمع تجاري، پاركينگ، هتل پنجســتاره و نمايشــگاه را به شركتي وابسته به نيروي انتظامي داد.

وي با بيان اينكه در سال ۲۹ شوراي شهر وقت متوجه اين قرارداد شــد، افزود: شورا با مدل واگذاري مخالفت كرد چراكه براســاس تقسيمبنديهاي انجام شده فيمابين پليس و شــهرداري مقرر شــده بود بعد از اتمام كار ســاخت، ۱۳ درصد سهام به ناجا و ۱۵ درصد سهام نيز در اختيار شهرداري بماند. همچنين مابقي درصد مانده نيز به بنياد تعاون ناجا تعلق گيرد كه در كل درصد شهرداري از فاز ۲ برج ميالد ۱۵ درصد و سهم نيروي انتظامي نيز ۹۴ درصد ميشد. سپس شوراي وقت مخالفت كرد و مانع ادامه كار شركت پيمانكار شد. شركت يادشده براي ساخت هتل گودبرداري عميقي انجام داده بود كه پس از اعتراض اعضاي شوراي شهر، قرارداد با پيمانكار لغو و مشاركت نيز ملغي شد اما هيچكدام از طرفين مسووليت گود رها شده كنار برج ميالد را نپذيرفتند. متاسفانه حاال گود كنار برج ميالد رها شده و تقريبا صاحبي نــدارد و بارها در اين خصوص به شــهرداري تهران تذكــر دادهايم اما تاكنون شــهرداري مجموعهاي را معرفي نكرده كه حداقل پروژه را ساماندهي كند.

محمدمهدي تندگويان در ادامه تصريح كرد: در حالي گود برج ميالد از سال ۲۹ تاكنون رها شده كه عمر مفيد نيلينگ چهار سال است و حاال اين گود نيازمند استحكامسازي است. حاال با گود پرخطري مواجه هستيم كه دقيقا در كنار برج ميالد قرار دارد و بار برج روي آن سنگيني ميكند به طوري كه با اولين شكاف در گود، شــاهد خواهيم بود كه پايههاي برج مقاومت خود را از دست داده و برج به درون گودال 0۴ متري سقوط خواهد كرد يا در خوشبينانهترين حالت برج ميالد كج خواهد شد. در نامهاي كه شهرداري منطقه ۲در تيرماه ۶۹ براي سازمان سرمايهگذاري مشــاركت شهر تهران نوشته، عمليات گودبــرداري را بدون رعايت اصول و قواعد فني و ايمني دانسته و ضمن توقف هر گونه عمليات ساختماني اعالم كرده كه ممكن استاينگودعالوهبرآنكهايمنيساختمانهاي مجاور را در معرض خطر قرار دهد، معابر مجاور را نيز درگير كند اما متاسفانه هيچ عكسالعملي از سوي شهرداري تهران درخصوص اين مهم انجام نشده است و هرگونه خسارت جاني و مالي در پي حادثه احتمالي در اين محدوده متوجه شهرداري خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.