كالهبرداري 700 ميليون توماني از هنرجويان بازيگري

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس پليس آگاهي استان قم گفت: فردي كه با تاسيس دفتر امور فرهنگي و سينمايي جهت تهيه و توليد فيلم و آموزش بازيگري در استانهاي تبريز، تهران، كرمان و قم مبلغ هفت ميليارد ريال از هنرجويان كالهبرداري كرده بود در قم دستگير شد.سرهنگ احمد كرمي اظهار كرد: در پي وصول نيابت قضائي از كرمان مبني بر دستگيري فردي به اتهام كالهبرداري از هنرجويان بازيگري بالفاصله موضوع در دستور كارآگاهان پليس آگاهي استان قم قرار گرفت. متهم با تاسيس دفتر امور فرهنگي و سينمايي جهت تهيه و توليد فيلم و آموزش بازيگري در استانهاي تبريز، تهران، كرمان و قم اقدام به تبليغات گسترده از طريق شبكههاي مجازي نسبت به جذب تعدادي از جوانان عالقهمند به حرفه يادشده را كرده بود. نامبرده با پوشش مشاركت در ساخت فيلم اقدام به جذب سرمايه كرده و در فرصتي مناسب ضمن تعطيلي دفتر از محل متواري شد. كارآگاهان پليس آگاهي استان قم در ادامه با انجام اقدامات پليسي مخفيگاه وي را شناسايي و نامبرده را دستگير كردند.رييس پليس آگاهي استان قم با بيان اينكه متهم داراي پنج فقره سابقه كيفري است، افزود: در نهايت وي در تحقيقات صراحتا به بزه انتسابي و كالهبرداري از هشت نفر به مبلغ هفت ميليارد ريال اعتراف كرد و پس از تحويل به مرجع قضايي با قرار قانوني روانه زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.