انتخاب شهردار تهران دومرحلهاي شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- يك منتخب شــوراي پنجم گفت: انتخاب شــهردار تهران براساس تصميمگيري روز يكشــنبه دومرحلهاي شد.زهرا نژادبهرام با اشــاره به جزييات جلسه منتخبان شوراي پنجم گفت: روز يكشنبه با حضور نمايندههاي نامزدهاي شهرداري تهران قرعهكشي انجام و ترتيب ارائه برنامهها توسط كانديداها مشخص شد. براساس اين مصوبه، انتخاب شهردار به جاي سهمرحلهاي در دومرحله خواهد بود و پس از استماع برنامههاي كانديداها براســاس شاخصهاي تعريف شده گزينه نهايي مشخص ميشود. برنامه برخي از نامزدها داراي جزييات بيشتري بود و برخي نيز تنها سرفصلها را ارائه كرده بودند. برنامه پيشنهادي الهه كواليي در قالب ۷۱ زيرمحور و ۳۶ محور ارائه شده، برنامه سيدمحمدعلي افشاني با عنوان «شهر زيستپذير، شهروند مشاركتپذير» در ۴۱ فصل و ۹۹۱ صفحه تبيين شده، برنامه حسين مرعشي در شش صفحه ارائه شده، برنامه پيشنهادي محمدعلي نجفي با عنوان «تهران شهر اميد، شكوفايي و مشــاركت» در ۷۱ زيرمحور و ۲۵ صفحه ارائه شده و برنامه محسن مهرعليزاده نيز در قالب دو كتاب با عناوين برنامه مديريت شهر تهران و برنامه راهبردي شهرداري تهران ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.