تهيه پيشنويس حذف واژه طالق از شناسنامه

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- رييس سازمان ثبت احوال از تهيه پيشنويس حذف واژه طالق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفت: در حال حاضر فقط واژه طالق از شناسنامه زناني كه عقد كردهاند ولي دوشيزه باشند حذف ميشود.

حميد درخشاننيا افزود: يك بار مساله حذف واژه طالق از شناسنامه زنان مطلقه در مجلس شوراي اسالمي مطرح و رد شد اما هماكنون ما پيشنويس آن را تهيه كردهايم. همچنين اين سازمان در زمينه توسعه الكترونيكي از سازمانهاي پيشرو است و پايگاه اطالعات جمعيتي نيز در آن بهروزرساني شده و فعال است. همچنين توليد و انتشار آمار و اطالعات جمعيتي وظيفه سازمانثبتاحوالاستوايناطالعاترادراختيارمسووالنتصميمگيربراي رسيدن به اهدافشان قرار ميدهد. اين سازمان كامال مكانيزه شده و از شكل سنتي خارج شده است و بدون اطالعات اين سازمان، برخي از سازمانهاي ديگر از جمله بانكها و محاكم نميتوانند به وظايف خود بپردازند.

رييس ســازمان ثبت احوال با بيان اينكه كليد ورود به شــعار «دولت الكترونيك» كارت هوشمند ملي است از مردم خواست به مرور براي دريافت اين كارت اقدام كنند تا اين پروژه تا پايان سال ۷۹ به اتمام برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.