اختصاص5/1 ميليارد دالر به مناطق محروم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس كميته امداد گفت:۵/۱ ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي براي حل محروميت از مناطق محروم و روستايي تصويب شده است.

پرويز فتاح در نشستي خبري تصريح كرد: مهمترين اقدام در حوزه كميته امداد در چهار ماه گذشــته اجراي مصوبه مجلس در خصوص افزايش مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي بود كه از فروردينماه اجرايي شده است. در چهار ماه گذشته افزايش مستمري به حساب يارانه مددجويان واريز شــد و فكر ميكنيم اين خالف قانون اســت. در حال حاضر دولت اين مساله را پذيرفته و قبول كرده كه از همين ماه يا ماه آينده افزايش مستمري از سوي نهادهاي حمايتي و به حساب مستمري واريز شود.رييس كميته امداد با بيان اينكه طي دو هفته گذشته موضوع تخصيص ۵/۱ ميليارد دالر ازصندوق توسعه ملي براي حل محروميت مناطق محروم و روستايي از سوي دولت تقاضا و از سوي مجلس تصويب شده است، افزود: اميدواريم هرچه زودتر اين مصوبه از سوي مجلس به دولت ابالغ شود و از اين منبع رقمي هم به عنوان سهم اختصاصي كميته امداد پيشبيني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.