رييسپليستهرانتغييركرد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- سخنگوي نيروي انتظامي از انتصاب سردار رحيمي در سمت رييس پليس تهران خبر داد.سردار سعيد منتظرالمهدي از انتصابات جديد در نيروي انتظامي خبر داد و گفت: براساس حكم فرمانده نيروي انتظامي سردار حسين رحيمي، رييس پليس سيستانوبلوچستان به عنوان رييس پليس جديد تهران منصوب شد و سردار حسين ساجدينيا، رييس پليس تهران نيز به سمت معاون عمليات نيروي انتظامي منصوب شد. همچنين قرار است معاونت عمليات ناجا به معاونت انتظامي تغيير كند و سردار حسن بتولي معاون عمليات ناجا به عنوان رييس كانون بازنشستگان ناجا منصوب ميشود.سخنگوي نيروي انتظامي افزود: سردار قنبري رييس پليس لرستان نيز به عنوان رييس پليس سيستانوبلوچستان منصوب شــده است.گفتني است، سردار حسين ساجدينيا از سال 88 رييس پليس تهران بوده و رييس پليس جديد تهران نيز قبال ســمت رييس پليسي راهور تهران را در كارنامه خود داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.