قهرمانيتوپچيهادرضيافتپنالتي

Jahan e-Sanat - - News -

آرسنال با پيروزي در ضربات پنالتي فاتح جام خيريه انگليس شــد. اين تيم در ضربات پنالتي كه به سبك ABBA انجام شــد، موفق شد چلسي را شكست دهد تــا اولين جام فصل فوتبال انگليس را از آن خود كند و همچون فينال جام حذفي، چلسي را مغلوب كند.

يكشنبه گذشته در اولين ديدار فصل جديد فوتبال انگليس، تيمهاي آرسنال و چلسي در ورزشگاه ومبلي در چارچوب جام خيريه (كاميونيتي شيلد) به مصاف هم رفتند. اين بازي با قضاوت رابرت مدلي انجام شد.

پنالتي اول توســط كيهيل گل شد، سپس والكات و مونرئال دو گل زدنــد، در ادامه كورتوا و موراتا هر دو پنالتيهاي خود را به بيرون زدند، نوبت به آرسنال رسيد، چمبرلين و ژبرو دو پنالتي خود را گل كردند تا آرسنال چهار بر يك در ضربات پنالتي پيروز شود و جام خيريه را باالي سر ببرد.

حميدرضا صــدر به حال و هواي تبزده چلســي پرداخته، به دلشــورههاي آنتونيو كونته، به شكســت قهرمان ليگ در اولين بازي فصل كه در ادامه يادداشت او را ميخوانيد: آنتونيو كونته طي مصاحبهاي در سنگاپور جملهاي را با تاكيد بر زبان آورد: «تكرار ميكنم، ما باشگاه بزرگي هستيم ولي اجازه نداريم اشتباهي از ما سر بزند.» او گفت: شرايط خطرناك است، بايد بهتر شويم... واژههايي كه بر زبان آورد نيشدار بودند و هشــداردهنده و عاري از خوشبيني.

وقتي نبرد چريتي شيلد تمام شد هشدارهاي كونته را در باب شــرايط و بهتر شدن درك ميكرديم. چلسي برابر آرسنال كه فقط پنج بازيكن اصلياش را راهي ميدان كرده بود زانو زده بود. همه ميدانستند نميتوان با چريتي شيلد به جمعبندي دست زد اما پايان تلخ ژوزه مورينيو و كارلو آنچلوتي در اســتمفورد بريج از يادها نرفته بود؛ قهرماني چلسي با مورينيو در ليگ و سقوط با مورينيو در فصل بعد، همين طور قهرماني چلسي با آنچلوتي در ليگ و نزول با او در فصل بعد.

سقوط چلسي در چريتي شيلد برابر آرسنال يادآور شكست دو سال پيش آنها در همين ديدار- -2015 با يك گل برابر توپچيهــا بود. در همان بعدازظهري كه مورينيو سرانجام مغلوب آرسن ونگر شد و چهار ماه بعد استمفوردبريج را ترك كرد. شكست چلسي يادآور فينال جام حذفي 71 روز پيش برابر آرسنال هم بود. چنانكه كارت قرمز پدرو تكرار اخراج ويكتور موزس در آن ميدان بود. چلسي اينجا با گل موزس تا هشت دقيقه به پايان تيم برنده بهشمار ميرفت اما دروازهاش بالفاصله پس از اخراج پدرو با ارسال اولين توپ درون محوطه جريمه باز شد و سرانجام طي ضربههاي پنالتي چهار بر يك شكست خورد. توفيق چلسي در فصل سپري شده طي دوري از رقابتهاي اروپايي حاصل شــد. آنها در فصل قبل 47 بازي انجام دادند بيآنكه جزيره را ترك كنند. در حالي كه منچستر يونايتد 63 بار به ميدان رفت كه هشت سفر آنها اروپايي بود.

چلســي در اين فصل به ليگ قهرمانان بازگشته و نبردها طاقتفرساتر شدهاند. در نگاه اول به نظر ميرسد آبيپوشها جاي مردان رفته را پر كردهاند: آلوارو موراتا جاي ديگو كاستا آمده، آنتونيو رودريگز با رفتن جان تري به خط دفاع پيوسته و تيمو باكايوكو جاي نمانيا ماتيچ به ميدان خواهد رفت ولي ابرهاي تيرهاي هم جلوي آفتاب استمفوردبريج را گرفتهاند. پاي كونته از اواخر فصل پيش به كشاكشهاي مديريتي چلسي باز شد. قراردادش را تا پيش از فينال جام حذفي تمديد نكردند و اختالفاتش با مايكل امانالو، مدير فني باشگاه كه مديريت انتقاالت بازيكنان را برعهده دارد پوشيده نماند. او براي پر كردن جاي كاستا خواهان ورود لوكاكو شد ولي مهاجم ديگري را به او معرفي كردند. مهاجم اسپانيايي56 ميليون پوندي، گرانترين خريد تابستاني باشگاه را بازيكني كه كونته او را خوب ميشناخت و روزگاري برايش در يووه بازي كرده بود. موراتا، پسر خوب منزه را كه قرار است جاي پسر بد كثيف را پر كند، جاي ديگو كاستا را.

موراتا فصــل پيش در الليــگا 15 گل با پيراهن رئالمادريــد زد و بهترين ركورد زندگي حرفهاياش را ثبــت كرد اما 60 درصد گلهايش را برابر پنج تيم آخر جدول شليك كرد و دروازه چهار تيم باالنشين را نگشود (برخي از روزنامههاي اسپانيايي اعتقاد دارند موراتا در ســايه بازاريابي پدرش كه مدير رســانهاي برجستهاي اســت باال آمده). موراتا برابر آرسنال در 17 دقيقه به پايان راهي ميدان شد. همان زماني كه چلسي تيم پيروز ميدان بود، بازي به تساوي كشيده شد و توپ در واپسين لحظات برابر دروازه روي سر او فرود آمد تا او ضربه پيروزيبخش را بزند ولي او توپ را با ســر به خارج از ميدان كوفت. كمي بعدتر پشت توپ ايستاد تا يكي از ضربههاي پنالتي را بزند و اين بار هم توپ را راهي خارج ميدان كرد، آن هم در بعد از ظهري كه سعيد كوالسيناچ مدافع چپ 24 ساله در سوي ديگر ميدان با ضربه سر گل تساويبخش آرسنال را زد. همان پسر گمنام بوسنيايي كه به عنوان بازيكن آزاد از شالكه راهي آرسنال شده و ونگر برايش مبلغي نپرداخته است. پرسشهاي كونته پرشمارند؟ انتظار داريد با ميچي باتشوايي و موراتا به عنوان مهاجم در چند جبهه بجنگيد؟ چرا كايل واكر راهي تيم قهرمان انگليس نشــد؟ چرا هنوز مدافعان كناري كارسازي وارد نشــدهاند؟ چرا چلسي ميليونر در بازار پشت سر منچسترسيتي و منچستريونايتد قرار گرفته؟

كونته فصل را با دردسر آغاز كرده. زانوي ادن هازارد طي ديدارهاي ملي در تابســتان مصدوم شده و تا دو ماه غايب خواهد بود. باكايوكو كه قرار بوده جاي ماتيچ را بگيرد پنــج هفته آغازين را به دليل مصدوميت از دست خواهد داد. كورت زوما رفته، همين طور لوفتوس چيك... از آخرين باري كه قهرماني ليگ برتر از عنوانش دفاع كرده نزديك يك دهه سپري شده. سال 2008 بود كه منچســتر يونايتد به رهبري آلكس فرگوسن عنوان قهرماني ليگ را حفظ كرد. پس از آن چلسي با مورينيو، منچسترسيتي با پيگريني و لسترسيتي با رانيري ناكام ماندند. آيا دوباره نوبت چلسي شده؟ اين بار با ايتاليايي ديگر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.