قهرماني ايران در رقابتهاي كشتي 2017 جوانان جهان- فنالند؛

ظهور نسل جديد

Jahan e-Sanat - - News -

پس از قهرماني سال گذشته نوجوانان فرنگيكار در مسابقات جهاني اين بار قهرماني تيم ملي كشتي فرنگي جوانان ايران در مسابقات جهاني فنالند نشان داد، برنامهريزي اصولي و استفاده از مربيان كاربلد و ريلگذاري مناسب در مسير حركت تيمهاي ملي، نتايج درخشاني را نيز در پي خواهد داشت.

همزمان با پوســتاندازي در تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي ايران پس از رقابتهاي المپيك ريو، شــاهد تغيير و تحوالت در كادرهاي فني تيمهاي ملي كشــتي بوديم. در تيم ملي بزرگساالن محمد بنا جاي خود را به علي اشكاني داد كه موفق شده بود تيم ملي كشتي فرنگي نوجوانان را قهرمان جهان كند.

با رفتن اشكاني از تيم ملي نوجوانان، شوراي فني سكان هدايت اين تيم را به عليرضا لرستاني با تجربه سپرد و در رده جوانان نيز رضا سيمخواه جاي خود را به حميد باوفا داد. با گذشت زماني حدود يكسال از خانهتكاني فدراسيون كشتي، نتايج تيمهاي ملي كشتي فرنگي در ميادين مختلف قارهاي و بينالمللي نشان ميدهد فدراسيون دست روي گزينههاي مناسبي گذاشته و انتخابهاي خوبي داشته است. اما يكشنبه شب گذشته بهترين اتفاق ممكن رخ داد و كام بسياري از مردم ايران و اهالي كشتي شيرين شد.

قهرماني تيم ملي كشتي فرنگي جوانان ايران در مسابقات جهاني فنالند و درخشش آيندهسازان كشتي ايران كه نويد ظهور نسلي جديد در كشتي فرنگي ايران را دادند، اتفاقي خوشايند و دلچسب بود.

سه مدال طالي پويا دادمرز، كرامت عبدولي و امين كاويانينژاد به همراه مدال نقره آرمان عليزاده و برنز امين ميرزازاده، نخستين قهرماني فرنگيكاران جوان ايران در رقابتهاي جهاني را رقم زد و برنامهريزي و حمايت چند ساله فدراسيون و علي اشكاني در رده نوجوانان و پشتكار و انگيزه باالي حميد باوفا سرمربي تيم جوانان به بارنشست.

از ميان سه طاليي ايران در اين رقابتها، پويا دادمرز و امين كاوياننژاد در جريان رقابتهاي نوجوانان جهان كه دو سال پيش در سارايوو برگزار شد موفق به كسب مدال طال شدند.

امين ميرزازاده كه امسال در رده جوانان برنز گرفت نيز در همان سال مدال طالي نوجوانان را از آن خود كرده بود. كشف استعدادهاي ناب كشتي توسط مربيان و تزريق آنها به ردههاي پايه و هدايت درست آنها تا رده بزرگساالن تنها راه پشتوانهسازي براي كشتي ايران در رويدادهاي بزرگي چون المپيك است كه يكي از نتايج برنامهريزي اصولي فدراسيون كشتي مدالآوري برخي از اين نفرات در رده نوجوانان و سپس جوانان بوده و اين روند با توجه ويژهتر به تيم ملي بزرگساالن و المپيك 2020 خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.