فشارهاي ويرانگر روي افتخاري و استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

اتفاقاتي كه طي هفتههاي ابتدايي ليگ برتر رخ داده شرايط باشگاه آبي تهران را تا حدود زيادي بههم ريخته و مديرعامل و سرمربي اين تيم را تحت فشار قرار داده است. استقالل اين روزها به شدت تحت فشار قرار گرفته كه خروج از اين فشار مديريت خاصي را طلب ميكند. اين فشارها و اتفاقات زيرپوستي چالشهايي را براي مجموعه اين باشگاه ايجاد كرده است. تنگناي مالي شديد در حاليكه سازمان ليگ برتر حسب دستور كنفدراسيون فوتبال ايران هشداري جدي به استقالل داده كه در صورت عدم شفافيت مالي تسويه با طلبكارها ممكن اســت استقالل با نظر مستقيم از كواالالمپور پروانه حرفهاياش لغو شود و از ليگ برتر كنار برود و در ليگ قهرمانان آسيا هم شركت داده نشود، هرچند روز يك بار مسووالن اين باشگاه اعالم ميكنند كه بدهي پرداخت كردهاند.

از سوي ديگر پيگيريهاي خبرنگار مهر نشان ميدهد كه لغو دربي دوستانه همه برنامههاي مالي افتخاري را به هم ريخته و 30 درصد اوليهاي كه قرار بود توسط مديرعامل به بازيكنان پرداخت شود پرداخت نشده و به جز دو، سه بازيكن ديگر بازيكنان هنوز پولي دريافت نكردهاند و ديگر بازيكنان كمكم صداي اعتراضشان شنيده ميشود و حتي ممكن است در صورت ادامه اين روند كار دوباره به اعتصاب بكشد اينبار زودتر از قبل چرا كه اسپانســر هم حاضر نيست پول پيش به استقالل بدهد و زمان پرداخت و تســويه را جلوتر بيندازد كه در صورت ادامه اين ماجرا حتي ممكن است كال اين اسپانسر از كار با استقالل كنار بكشد و يا بالعكس استقالل نخواهد با اين اسپانسر كار كند و برود دنبال اسپانسري كه پول كمتري ميدهد اما همين حاال پرداخت ميكند. ناكاميهاي ميداني استقالل روزهاي سختي را در زمين چمن هم ميگذراند، اين تيم در اين روزها هم بد بازي ميكند و هم بد نتيجه ميگيرد. هنوز سوت ليگ به صدا درنيامده اين تيم پنج امتياز از رقيب سنتي خود عقب افتاده از نظر شكلي هم بسيار كند و ناهماهنگ و كمآزار نشان ميدهد. تا جايي كه در دو بازي نهتنها گلي نزده بلكه موقعيت صددرصد گلي هم خلق نكرده است.

اين موضوع فشار را تا جايي باال برده كه در هفته دوم صداي اعتراض تماشــاگران شنيده شد. هرچند منصوريان اعالم كرد كه اين صداها را نشــنيده است اما بعد از يك سال و چند هفته هواداران توقع استقالل بهتري را در ميدان دارند و اين نشــان ميدهد كه اســتقالل مثل سال گذشته فرصت زيادي براي ايجاد وضعيت بهتر ندارد. اختالف در هيات مديره هرچند ميتوان خوشبينانه به عدم برگزاري جلسات هيات مديره نگاه كرد و غيبت قريب را به مشغلههاي غيرفوتبالي شديد اين مدير ربط داد اما واقعيت اين است كه خبرها حكايت از اين دارد كه رييس هيات مديره از برخي خريدهاي گران، برخي گزارشهاي مالي و برخي رفتارها دلخور است، اين دلخوري اگرچه به زودي با تشكيل جلسه هيات مديره تكذيب ميشود اما در دل اين جلسات وجود دارد و از ديد قريب افتخاري بايد به هيات مديره پاسخگو باشد.

اين خواســته قريب در حاليكه فشــار وحشتناك مالي روي دوش افتخــاري وجود دارد در صــورت تداوم مشــكالت ميتواند منجر به اختالفهاي بيشتر شود و حتي تبعاتي هم داشته باشد. تداوم فشار، كار را سخت ميكند در صورت تداوم مشكالت فني و ميداني و عدم نتيجهگيري استقالل و البته تداوم مشكالت مالي به دليل هزينههاي باالي اين فصل استقالل كه گرانترين تيم در نقل و انتقاالت بود ممكن است داستان افتخاري و استقالل وارد فاز ديگري به غير از اينكه امروز هست شود. پانيونيوس به دنبال بازگرداندن انصاريفرد پرتاب چاقو در سوپرجام تركيه اسپالتي: هنوز از وضعيت اينتر راضي نيستم عصبانيت كونته از تصميمات داوري شكست اوستنده در نبود رضاييان قهرمان دووميداني استراليا درگذشت

(منبع: خبرگزاريهاي داخلي)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.