شيرجهرويپيستبرايفتحمدالطال!

Jahan e-Sanat - - News -

تــوري بووي، دونده زن آمريكايي با يك شــيرجه استثنايي، قهرمان رقابتهاي دو 100 متر زنان دنيا شد تا به قولي كه پنج ســال قبل به مادربزرگش داده بود، عمل كرده باشد.

سال ،2012 توري بووي از خانهاش در سند هيل، المپيك لندن را تماشا ميكرد، بدون اينكه خودش در آن حضور داشته باشد. بووي عضو تيم ملي آمريكا بود كه به علت مصدوميت در مسابقات انتخابي نتوانسته بود در اين دوره از المپيك شركت كند. او كه دو 200 متر را در كنار مادربزرگش تماشا ميكرد به او گفت: واقعا فكر ميكنم ميتوانم اينها را شكست بدهم.

پنج سال بعد، در استاديوم اصلي كه براي المپيك لندن استفاده ميشد، بووي به حرفي كه زده بود عمل كرد و موفق شد مدال طالي دو 100 متر را به دست آورد. بــا اين حال، بووي هيچگاه نحوه بردن اين مدال را تصور نميكرد، اينكه ماريا ژوزه تا لو از ساحل عاج را در آخرين سانتيمترهاي مسابقه نقطه و سپس تعادلش به هم خورده و زمين بخورد. ابتدا اين لو بود كه شروع به جشــن گرفتن كرد ولي نمايشگر، نتيجه ديگري را نشان ميداد.

بووي كه با خوششانسي از مصدوميت فرار كرد، از اينكه در 10/85 ثانيه موفق شده بود مدال طال را كسب كند و با 0/1 ثانيه، لو را شكست دهد به نظر شگفت زده ميآمد. او در كنار هموطنش جاستين گاتلين كه در دو 100 متر مردان توانســته بود اوسين بولت را شكست دهد، پديدههاي يكشنبه گذشته بودند. آنها موفق شدند آمريكا را براي اولين بار پس از سال 2005 به دو طال در رشته 100 متر برسانند.

او بعد از اين مسابقه هيجانانگيز و فراموشنشدني گفت: شايد به خاطر شــيرجهاي كه زدم، حاال كمي احســاس درد ميكنم اما باعث شد به قهرماني برسم. كمي پايم زخمي شده اما خودم را براي مسابقه 200 متر آماده ميكنم.

انتظار ميرفت در فينال 100 متر، االني تامپسن از جامائيكا بتواند قهرمان شود؛ دوندهاي كه در دو رقابت قبلي يعني المپيك سال گذشته و ليگ الماس بووي را به راحتي شكست داده بود. تامپسن شروع خوبي داشت ولي رفتهرفته سرعتش كاسته شد و در نهايت در رده پنجم كار را به پايان رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.