ديوان عدالت اداري انتخابات فدراسيون تيراندازي را باطل كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ديوان عدالت اداري طي نامهاي رســمي به وزارت ورزش و جوانان با تاكيد بر ابطال انتخابات اخير فدراسيون تيراندازي، خواستار تعيين تكليف در اين زمينه طي يك هفته شد.

داستان دنبالهدار فدراسيون تيراندازي تمامي ندارد. ماجرا از انتخابات سال 3٩ آغاز شد كه در آن علي دادگر در رقابت با ديگر كانديداها بازنده شد. دادگر البته دستبردار نبود و موفق شد با پيگيريهاي مستمر خود راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال انتخابات را بگيرد. به اين ترتيب هاشمي در كمال ناباوري از رياست فدراســيون تيراندازي كنار گذاشته شد و با حكم وزارت ورزش مبيني به عنوان سرپرست اين فدراسيون معرفي شد.

مدتي بعد وزارت ورزش با تعيين زمان ثبتنام از كانديداها، برگزاري مجمع را در دستور كار قرار داد. ٩1 فروردينماه امسال به عنوان زمان آغاز ثبتنام كانديداها و 20 تيرماه هم به عنوان زمان انتخابات مشخص شد.

مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي در موعد مقرر برگزار شد. در اين انتخابات دادگر موفق شد با اكثريت آرا در مجمع مشكوكي كه نه نماينده كميته ملي المپيك حضور داشت و نه نماينده سازمان بازرسي، رييس شود. اين در حالي بود كه رييس سابق فدراسيون تيراندازي روز قبل از مجمع بحث حكم جديد ديوان عدالت اداري را رســانهاي كرد؛ حكمي كه در آن انتخابات قبلي صحيح اعالم شد و اين يعني بازگشت دوباره هاشمي به تيراندازي!

اما وزارت ورزش و جوانان كه برگزاركننده انتخابات بود، مجمع را باالترين نهاد تصميمگيرنده معرفي كرد و تغييري در تصميم خود نداد. حال بعد از گذشت كمتر از يك ماه، ديوان عدالت اداري طي نامهاي رسمي با تاكيد بر اينكه انتخابات سال 3٩ فدراسيون تيراندازي قانوني و بدون مشكل بوده، خواستار تعيين تكليف در اين زمينه ظرف حداكثر يك هفته آينده شده و اين يعني ابطال انتخابات 20 تيرماه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.