کارت مترو و شارژ اینترنت

Jahan e-Sanat - - News -

هومنجعفری -1 روز خبرنگار رسیده. قسطهایم را دادهام. کمی پولتاآخرماهماندهامادیگرهیچحقالتحریرینمانده پس باید با همین سر کنیم. اعتبار کارت مترویم دارد تماممیشودولیخوشبختانهمشکلیبرایاینترنت خانه ندارم. همین دو سه روز پیش پنج گیگ دیگر خریدم. احتماال تا آخر ماه بکشد. با این همه حجم فیلم و سریالی که باید دانلود کنم تا برای اینجا و آنجا حقالتحریری بنویسم، خیلی نمیشود مطمئن بود. مهمترینچیزهایزندگیروزنامهنگارهایحقالتحریریهمیندوتاست. کارت مترو و شارژ اینترنت.

2-روزخبرنگاررسیده.خداراشکرکههمهجاحقالتحریریهستم و از شر مراسم روز خبرنگار راحت میشوم. خیلی مراسم خستهکنندهای است.همهدورهمجمعمیشویموروزمرگیکخبرنگاردیگرراجشن میگیریمدرحالیکهقاعدتانبایداینطورمیشد!یعنیقاعدتابایددرچنین روزیرختسیاهبپوشیموشمعروشنکنیمنهاینکهکیکومیوهبخوریم. قیافههایهمهرانگاهکن.روزخبرنگاررسیدهوهیچکدامخوبنیستیم. حالمانخوبنیست.دستولبخندهایمانخالیاست.جیبکهدیگر هیچ. خواننده نداریم. در هیچ کجا. من آن روزهای خوب را یادم هست که برای هر مطلب صدها تلفن داشتیم و کلی نامه. من آن روزها را یادم هستکهخوانندههایروزنامهیامجلهمیآمدندتانویسندهمحبوبشان را ببینند. من یادم هست روزگار خوب نمایشگاههای مطبوعات و دیدار با نویسندههایهیجانانگیززندگیرا.

3-امروزخبررسیدکهقراردادبیمهامبرایچهارماهدیگرتمدیدشده. چهارماهدیگرفرصتدارمدفترچهبیمهداشتهباشم.تادفترچهبیمهنداشته باشی نمیفهمی چه نعمتی است. این را فقط وقتی میفهمی که دیگر نداری. دردها و بیمارها همان لحظه خبردار میشوند. هر وقت بیمه نداری مریضیها از راه میرسند. باور میکنی یک سرماخوردگی ساده برایت 50 تا 60 هزار تومان خرج دارد؟

-4 باجناقم کارمند بانک است. خانه بزرگی دارد با دو تا ماشین. آدم محترمی هم هست. من هم روزنامهنگارم. شأن اجتماعی دارم و نگران قرارداداجازهامهستمکهدوسهماهدیگربایدتمدیدکنموهرروزیکخبر میآید که امسال به خاطر کاهش سود اجارهها گرانتر میشوند.

-5 زندگی فقط صد سال اولش سخت است ولی وقتی روزنامهنگاری پنجسالزودتربازنشستهمیشویدرنتیجهزندگیفقط59 سالاولش سخت است! بعدش را یک کاری میکنیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.