یک چیز جاودانه برای روز خبرنگار

Jahan e-Sanat - - News -

اشکاننظامآبادی-اینمنم!ازبازماندگان47 خبرنگار کشته شده در سال6102 و برخالف اعالم مرکزتحقیقاتآمریکاحداقلمیزاندستمزدممعادل 30 هزار دالر در سال نیست. آمارهای تحقیرآمیز دیگری هم وجود دارد که نشان میدهد کمترین میزان دستمزد برای روزنامهنگاران آماتور و افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند و دورههای کارآموزی را سپری میکنند یا تازه به اتمام رساندند به طور متوسط در جهان هزار دالر در ماه است.

اما سهم من از خبرنگاری در ایران تنها چیزی حدود 400 دالر در ماه است که بخش زیادی از همین مقدار را هم آخر ماه میریزم تو حلقوم دوستانم! االن هم تالش میکنم «یک چیز جاودانه برای روز خبرنگار بنویسم تا از یک طرف اعضای» گروه فرهنگ و هنر دست از سرم بردارند و از طرف دیگر عالقه خودم را به این شغل مستطاب نشان دهم. با این حال یک حسی به من میگوید تالش نکن! من هرگز فکر نکردهام اما میخواهم به همین محمد تاج که من را به این بیراهه کشــاند لعنت بفرستم و به او اطالع دهم که مرگمان را احساس کردم! محمد! من فهمیدم که بهترین کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که فقط در کار خودمان تایپ کنیم و اجازه دهیم خبرهایی که قرار است رخ دهند رخ دهند؛ همانطور که همیشه همین کار را میکردیم. رفیق! بیا قبول کنیم ما کار دیگری بلد نیستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.