هیچ روزی روز من نیست!

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضاستوده- مثل اینکه امروز همه قراره در مورد روز خبرنگار یادداشــت بدن. روز خبرنگار یادداشت دادن داره؟ درموردکمپولیهاشبنویسیمیابیپولیهاش؟ در مــورد بیکاریهامــون بنویســیم یــا کمکاریهامون؟ واقعانمیدونمچیمیشهکهیهآدمتصمیممیگیرهخبرنگاربشه؟ چی پیش خودش فکر میکنه که میاد تو این کار؟ جدا از اینکه جدیدا یه سری از سر بیکاری میان سراغ این کار ولی قدیمیترهامیگفتناینجورکاراعشقه..

اون زمانی هم که توی رادیو بودم، حقوقا کم بود و تازه گاهی با تاخیرم واریز میکردن. بعد به قدیمیترها میگفتم شماها واسه چی02 ساله با این وضع اینجا موندین، بعد اونا میگفتن: رادیو عشقه.. ولی من از همون موقعشمیگفتمعشقچیهبابا..پولمونوبدیدمیخوامبرمتجریششلوار بخرم.. عشقم به رادیو کجا بود!

البتهرادیورودوستداشتمولینهانقدکهاگهحقوقموندنبگمعب نداره عوضش عاشق رادیوئم!

شبکهمیشهآدممیخوادیهبندریبریزهتواینشیکمشسیرشه، آخه آدم گرسنه عشقو میخواد چه کنه، رادیو سیخی چند مسلمون! از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه.. از رادیو توی مطبوعات.. یه موقعها به این فکر میکنم قرار نیس ما مث آدم زندگی کنیم.یا قراره مثالی باشیم که پدر و مادرها ما رو به بچههاشون نشون بدن و بگن: بابایی این ستوده رو میبینی؟ مث این نشو!

منخبرنگارنیستم..شایدروزنامهنگارباشم،شایدمنباشمولیاالنکه دارم این یادداشتو توی روزنامه مینگارم، خیلی چیزا ندارم از جمله پول! امروز روز من نیست.. نه امروز روز منه نه 364 روز دیگه سال! روز هر کی هست روزش مبارک...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.