پول سیگارش را من میدهم محبوب من

Jahan e-Sanat - - News -

امیرحسینمیراسماعیلی- بیا امشب برایت قصــه تعریف کنم محبوب من. آمادهای؟ یکی بود، یکینبود،غیرازخدایمهربونهیچکسنبود.خداوند متعال روزی که زمین و آدمهایش را خلق میکرد، سرنوشتهرکسیرارویپیشانیاشچسباند.قاعدتا آناوایلسهمیههازیادبودوبهبرخیهادویاسهسهمیهرسیدمحبوبمن. مثال یکی شد خلبان و دکتر و شهردار و کاندیدای دائم ریاستجمهوری. دیگریشدمعجزههزارهسومومالکدکلوفرمانروایدرخت.بهاینیکی تولیتآستانقدسرسیدوبهآنیکیسهمیهفروشنفتیککشور.به بنده و همکارانم اما چه رسید؟ در بارگاه الهی هم متاسفانه بخت با ما یار نشدویکیدوتاشغلدرسبدباقیماندهبودکهسرانجام«خبرنگاری»به مارسید.دربارهجزییاتوکیفیتاینشغلدوستداشتنیهمهمینقدر بگویمکهازبیستمهرماهتاپایانشکهحقوقمرادریافتکنم،مادرگرامی از شهرستان ساپورتم میکند. تازه یک همکار بدبختتر از خودم به نام ســعید نوروزجو (حاللم کن داداش) هم دارم که پول سیگارش را من میدهم. عمق فاجعه را درک میکنی؟

باتمامایناوصافامامنخوشحالممحبوبمن.خوشحالمچونبنده کسینیستمومیتوانمازچپوراستانتقادکنم.خوشحالمچونحقوقم را احزاب اصالحطلب یا اصولگرا نمیدهند و نان بازوی خودم را میخورم. خوشحالم چون در این چند سال شاید توانستهام چند نفر را آگاهتر کنم یانقشهسیاستمداریرابرمالکنم.خوشحالمچونگاهیاوقاتمیتوانم خنده را بر لبان دوستانم بیاورم...

چه لذتی از اینها باالتر؟ جان؟ اینها برایم نان و آب نمیشود؟ خب این هم حرفی است... دیگر چه خبر محبوب من؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.