دچار یعنی عاشق

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه رحیمی- نخستین واژهای که بدون تردید درباره خبرنگار و حرفه پرفراز و نشیب آن به ذهن متبادر میشــود و به عبارتی هموزن این واژه در کفه ترازوی انصاف و صداقت مینشــیند عشق است، اینکه رابط بین مردم و جامعه باشی و شهامت و صداقت داشته باشی و آنقدر خویشتن را نادیده بگیری که با مشکالت فراوان این حرفه دست و پنجه نرم کنی و هر روز بیشتر از دیروز دچارش شــوی، تنها با تکیه بر قدرت عشــق میسر است. به قول ســهراب عزیز؛ دچار یعنی عاشق.نوشتن و تاثیرگذار بودن هرچند اندک و گم نشدن البهالی روزمرگیها گام نخست در این وادی است، این که با تمام نادیده گرفته شدنهای ریز و درشت باز هم ادامه بدهی، تنها در یک دلدادگی ساده و عمیق خالصه میشود. در ســال یک روز را به نام ما سند زدهاند و میگویند 17 مرداد روز تولیدکنندگان حرفهای محتوا یا به عبارتی همان خبرنگار است.پس میتوانم یک آرزو کنم برای خودم و تمام جهان؛ کاش یک روز دنیا به دل ما راه بیاید، موشکی نیفتد، کودکی نمیرد، گرسنهای بینان نماند، جنگها متوقف شوند، تمام سالحهای جهان غالف شوند برای رویایی در دور دست به نام صلح. باشد که جهانی داشته باشیم عاری از جنگ و پر از لبخند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.