همینکهمردمدرککنندکافیاست!

Jahan e-Sanat - - News -

سعیدنوروزجو- روزی که اولین یادداشتم در ضمیمه ایی از روزنامه مغرب چاپ شد را هیچوقت فراموشنمیکنم.آنروزها91 سالبیشترنداشتم وایناتفاقبرایمموفقیتیبودمثلشکافتنهسته اتم! اما آن روزها نمیدانستم که دقیقا قرار است وارد چه محیطی شوم. دنیای افرادی که حقوق همه را مطالبه میکنند جز خودشان، مشکالت همه را گزارش میکنند جز مشکالت خودشان، فریاد همه میشوند جز خودشان، خودشان خط قرمزخودشانهستند،خودشانخودشانراسانسورمیکنند،خودشان ریسک حرفهای در لفافهاشان را میپذیرند، خودشان مشکل را پیدا میکنند، خودشان افشایش میکنند، خودشان حتی ممکن است به زندان بروند، تا آخر دنیا میتوان درباره آنها حرف زد و جز خودشان به هیچ جایی نرسید! به دنیای مطبوعات ایران خوش آمدید.

امروز روز خبرنگار اســت. جایگاه آنها به قدری برایم بزرگ است که هیچوقت جرات نکردهام خودم را جزیی از آنها بدانم، هر چند که سالهاستدرکنارشانزیستمیکنموبهخوبیمیدانمشان.بیایید فقط یک بار، آن هم در روزی که برای آنهاست به کاری که میکنند و جوابی که میگیرند فکر کنیم. امید از مسووالن قطع است. همین که مردمدرککنندکافیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.