خبرنگاری هم شد شغل؟!

Jahan e-Sanat - - News -

الههبیگی-01سالپیشزمانیکهبرایاولین بارپایمبهمطبوعاتبازشدهیچگاهتصورنمیکردم آنقدر به این حرفه وفادار بمانم.

اما تنها دلیلی که من را به این حرفه عالقهمند کرد عشق به قلم بود؛خبرنگار که باشی دیگر زمان و مکان را نمیشناسی و تمام فکر و ذهنات پر از خبر است.خبرنگاری برخالف تصور عوام جزو مشاغل سخت و زیانآور است، اما در مورد حرفهخبرنگاریچهمیدانند؟ازاینحرفهفقطیکروزیادمیشودآن هم71 مرداد. روز خبرنگار که مانند بسیاری از مناسبتها فقط در یک روز خاص در تقویم درج شده است و در مواقع دیگر فقط این سوال به ذهنشانمیآیدکهمگرخبرنگاریهمشدشغل؟!!!برایخبرنگارسالم بودنمهمترازهمهصداقتوامانتداریاست.بایدبتوانیازحقایقپرده برداری ولی اخبار دروغ را به هر دلیلی و به هر قیمتی به خورد مخاطب ندهی.نکته قابل تامل این است که در حرفه خبرنگاری سالم ماندن و موفق شدن همانند یک تیغ دولبه است. به هر سو من یک خبرنگار هستم و به کارم عشق میورزم؛ با تمام سختیها و بیمهریها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.