چطورمیشودروزنامهنگارشد

Jahan e-Sanat - - News -

مهساحسین-«چطورمیشودروزنامهنگار شد»، این تقریبا بیشترین سوالی است که وقتی شغلم را میگویم از اطرافیان میشنوم. سوالی که هنوزخودمپاسخدقیقآنرانمیدانم.واقعاچطور میشودروزنامهنگارشد.

برای من روزنامهنگاری هیچوقت یک هدف یا آرزو نبود، چیزی هم نبود که اتفاقی سر راهم قرار بگیرد و با روی گشاده از آن استقبال کنم، بلکه از وقتی به یاد میآورم در پس ذهنم وجود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.