صنعت، لوکوموتیو قطار دولت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دانش صنعت تا امروز نشان داده اســت که دانش بازرگاني توانايي مديريت حوزه صنعت را نــدارد هرچند معکوس اين موضوع منطقيتر است.

اصوال موقعيت وزير صنعت در يک کشور صنعتي يا حتي در حال صنعتي شدن اهميت ويــژهاي دارد. عــالوه بر اين کشورها در توسعه خود نياز به صنعتي شدن دارند. از همين رو است که حتي کشورهاي بسيار ثروتمند مثل عربستان سعودي هم براي پيشــرفت و پيشبرد مقاصد تجــاري خود بيش از ثروت به صنعت نياز دارند.

اگــر دولت را بــه قطاري تشــبيه کنيم که در راستاي مقاصد کشور روي ريل اهداف خود حرکت ميکند، صنعت لوکوموتيو اين قطار اســت و توجه به آن مشــکالت بعدي کشــور را حل خواهــد کرد. صنعت بيشــک مشــکالت مربوط به اشتغال و GDP را حل خواهد کرد. فروش ناخالص داخلي کشور از شاخصهايي است که پيشرفت و توسعه را به وضوح به نمايش ميگذارد.

فراموش نکنيم که مجموع ارزش کاالهاي توليدشــده و خدماتارائهشدهيعنيپيشرفت صنعت. هرچــه ارزش کاال و خدماتي که ارائه ميشود، باالتر باشد، در پي آن مبلغ بيشتري براي دريافــت کاال يا خدمت ارائه خواهد شــد. وزير صنعت در مديريت اين مسايل نقشي اساسي و قابل توجه دارد.

صنعت، شکلدهنده GPD يا همان توليد ناخالص داخلي است. همين ضرورت است که خبره بودن وزير صنعت را نمايان ميکنــد. خبرگي و مخصوصا حساســيت وزيري که نهتنها حــوزه کاري وزارتخانه خود را پوشش ميدهد بلکه عملکرد او در حوزه وزارتخانههاي ديگر و همچنين زندگي روزمره مردم نقشآفريني ميکند.

در دوره تحريــم که به هر روي از آن عبور کرديم، صنعت و صنعتگران کشور بحرانهاي بسياري را گذراندند. رفع اين بحرانها بعد از دوره تحريم و باز شدن دروازههاي تجارت کشور در نگاه اول بســيار خوشايند است. اين شيريني اما به دهان صنعتگران چشيده نخواهد شد مگر زماني که درست مديريت شــود. وظيفه وزارت صنعت در شــرايط کنوني بيشــک حل مشــکالت صنعتگران و مديريت درست شرايط فعلي اســت. اين باور حقيقت دارد که مشــکالت کنوني صنعت کشور فقط به دست صنعتگران حل خواهد شــد. به هر روي حل کردن مشــکالت حوزه صنعت در حيطه وظايف ذاتي وزارت صنعت اســت.وزارت صنعت در قدم اول بايد نيازها و مشکالت صنعتگران را حل کنــد. اين مشــکالت حيطه گستردهاي دارد. امکانات مالي (ريالي- ارزي) يکي از مسايلي اســت که صنعتگــران با آن درگير هستند و از سوي وزير صنعت قابل مديريت اســت. همچنيــن خدمــات عمومي از جمله محل مناســب براي ساخت کارگاههاي صنعتي از ديگر مباحثي اســت که وزير صنعــت نبايد نســبت به آن بيتوجه باشد.

اگــر بانکها بــا تمهيدات مناسب وام بانکي را در اختيار صنعتگران قرار دهند، پيشرفت و توسعه جدي را شاهد خواهيم بــود. وامهــاي ريالي موجب ميشــود در نهايت صنعتگر امکان استخدام کارگر بيشتر را داشته باشد و در پي آن حرکت به سمت توليد سريعتر از قبل خواهد شــد. در همين راستا تامين نيــاز ارزي صنعتگران دغدغه تاميــن ارز را نيز حل خواهد کرد.

نگاه کلــي به وزير صنعت، حفــظ واحدهــاي صنعتــي موجود و همچنين حمايت از صنعتگران براي ايجاد واحدهاي صنعتيتازهتاسيساست.همين روش معضل اشتغال کشور را حل خواهد کــرد و در پي آن مشکالت اقتصادي نيز به طور گسترده حل خواهند شد.

نبايد ايــن موضوع مهم را فراموش کرد که ســکانداري وزارت صنعــت امر ســادهاي نيست. صنعت کشور در شرايط کنوني موقعيت حساسي دارد و کنتــرل و مديريت آن بايد توسط يک فرد خبره و توانمند انجام شود.

در شــرايط کنوني محمد شريعتمداري گزينهاي مناسب براي مديريــت وزارت صنعت نيســت. او هيچگونه ســابقه صنعتي نــدارد و از منظر يک صنعتگر توانايي مديريت اين وزارتخانه را نخواهد داشــت. سوابق شــريعتمداري پيش از ايــن در وزارت بازرگاني بوده اســت و دانش بازرگاني را به گونهاي داشــته است. اما اين موضوع نميتواند بيانگر توانايي او در اداره وزارت صنعت باشد.

*‌كارآفرین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.