وعدههای فراموش شده روحانی

دولت دوازدهم به مجلس معرفی شد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ديــروز جمــع کثيری از خبرنگاران مخصوصا کســانی که به مراســم تحليف رياستجمهوری دعوت نشده بودند، به بهارستان آمدند تا شايد رييسجمهور طبق وعدهاش کابينه را به مجلس معرفی کند و اصحاب رسانه هم آن را منتشر کنند. اما تا لحظه آخر صحن علنی مجلس، خبری از ليست کابينه دولت دوازدهم نشد و خبرنگاران به البی آمدند تا حداقل در خصوص تذکرها، اليحهها و البته جلسه غيرعلنی مجلس با نمايندگان گفتوگويی داشته باشند. در همين لحظه بهروز نعمتی، سخنگوی هيات رييسه مجلس به طرف خبرنگاران آمد و از ارائه ليست کابينه به مجلس خبر داد. البته ليستی که روحانی به مجلس معرفی کرد، تقريبا همان گمانهزنی روزهای اخير بود؛ ليستی که تعداد زيادی از اعضای کابينه در صورت رای اعتماد نمايندگان ...

نگاه سرمايهگذاران به نشست مقامهاي نفتي؛ جنگ آمريکا و اوپك بر سر قيمت

با ازسرگيري توليد نفت ليبي در بزرگترين ميدان نفتي اين کشور و ترديد نسبت به ادامه تاثيرگذاريکاهشتوليداوپکبربازارهايجهاني، قيمت نفت بار ديگر در ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.