تصمیم استراتژیک براي وزارت اقتصاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت S.Harsani.k@gmail.com

استراتژيک بودن تصميم روحاني بيشتر در ارتباط با شــرايط نهچندان مناسبي است که هماينک در اقتصاد کشور جاري است. به واقع رييسجمهور با پذيرش ريسک در اين انتخاب تالش دارد از گسترش و حجم مخاطرات حوزه اقتصاد که در حکم پاشنهآشيل دولت اوست، جلوگيــري کند. واقعيت آن اســت که تالش وي در دور اول صــدارت او آنگونه که انتظار ميرفت، نتوانست نمره قابل قبولي در اقتصاد به ويژه ســامان معيشت مردم به دست آورد و اين فقره از عملکرد او آنقدر روشن و قابل نقد اســت که حتي از طرف موافقان و حاميان او قابل انکار نيست.

هماينک نيز به نظر ميرسد يکي از مهمترين مشکالت دولت آينده قطعا وضعيت نابسامان اقتصادي اســت چراکه وضعيت تورم، فقدان ثبات بازارهاي مالــي و پولي، بيکاري و رکود رو به گســترش اســت. نظر به آنکــه اولويت روحاني سامان وضعيت اقتصاد پرتالطم کشور و معيشــت مردم است، او با انتخاب کرباسيان به جــاي نهاونديان درصدد اســت از حجم و گسترش اين مشــکالت بکاهد و اقتصاد را به وضعيت نرمال و قابل قبولي برســاند. منطق و دليلي هم که پشــت انتخاب روحاني وجود دارد، بيشــتر در ارتباط با تخصصي است که از الزامــات و ضروريات اين وزارتخانه اســت. واقعيت آن است که انتخاب کرباسيان پاسخي به الزامات است.

از منظر ويژهگرايي حرفهاي، کرباسيان در زمره مديران تکنوکرات محســوب ميشود و ســالهاي مديــدي را در حوزههاي مختلف بهدور از التهابات سياسي مديريت کرده است. از منظر فکري او انتخابي شايسته براي ادامه راه طيبنياست؛ وزير نخبه و کاربلدي که توانست اقتصاد ايران را در شرايط بسيار حاد به ساماني مطلوب هرچند شــکننده برســاند. نکته مهم در اين ميان تعــدد و تنوع حوزههاي فعاليت کرباسيان است که بخشها و صنايع گوناگون اقتصــاد ايران را دربر ميگيرد و همين حضور در بخشهاي مختلف قطعا سرمايهاي ارزشمند براي فعاليت فعلي او به شمار ميآيد.

به هر جهت معرفي کرباسيان براي تصدي وزارت اقتصــاد دو مزيــت دارد؛ اول آنکــه او نســبت به نهاونديان که يکي از شــانسهاي تصدي اين وزارتخانه بود، راه هموارتري براي راي اعتمــاد از مجلس دارد به آن جهت که او نه فعال اقتصادي بلکه تکنوکراتي برنامهمحور اســت که قرار است بر پايه ثبات ايجادشده در دوران طيبنيا سکان هدايت اين وزارتخانه را به دســت گيرد. دليل دوم حســن انتخاب او، رفع اتهام از روحاني در زد و بندهاي سياسي و جناحگرايي يا همان گردش به چپ در چينش کابينه است. آنگونه که گفته ميشد، روحاني در آرايش کابينه دوازدهم بيشتر از همه متاثر از توصيهها و سفارشهاي حلقه نزديکان خود بود. در اين ارتبــاط محمد نهاونديان در کنار محمدباقر نوبخت و محمود واعظي نقش کليدي را در حلقه نزديکان روحاني داشتند و انتظار بر آن بود که يکي از آنها رداي اين وزارت را به تن کند. اما در آخرين لحظات مســعود کرباسيان به وزارت رســيد. اين تصميم روحاني نشــان ميدهــد که ويژهگرايــي و تخصصگرايي، بر بازيهــا و عاليق جناحي براي او اولويت دارد. حال بايد ديد که با انتخاب کرباســيان و عبور از سد بهارستان، چرخش چرخ اقتصاد به چه سرنوشــتي دچار خواهد شد و آيا پاشنهآشيل اقتصــاد ايران روي ناخوش خود را به روحاني نشان خواهد داد يا از آن عبور خواهد کرد؟ *‌مدرس‌علوم‌سیاس ‌ي

‌و‌روابط‌بین‌الملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.