شايستهساالري؛توقعازدولتدوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه‌در‌صفحه‌31

امیر‌واعظ‌يآشــتیاني-‌ کابينه دولت دوازدهم روز گذشــته اعالم شد؛ مجموعهاي که قرار اســت دوشــادوش رييسجمهور در پيشبرد اهداف تعيينشده حرکت کند. نکته قابل توجه که وزرا بايد به آن اهتمام داشــته باشند، ســند چشمانداز 20 ساله و همچنين برنامه ششم توسعه است.

دولت پيشنهادي بايد راهکارهايي را مدنظر داشته باشد که ســرعت الزم براي پيشرفت موقعيت کشــور را محقق سازد. اين موضوع بسيار مهم و شــايان توجه است که نبايد به گذشته حرکت شود.

رفتارهاي ســليقهاي و نگاه يکســويه نيز دولت او را دچار مشــکل خواهد کرد. وزراي دولت دوازدهم بايد نگاهي حرفهاي به پيشبرد مسايل کشور داشته باشند. دور شدن از فضاي جناحي و قوميتي موجب ميشود دولت روند کندي پيدا کند. اين روند کند همچنين چرخ کشور را نيز کند خواهد کرد.

انتظار مردم در چيدمان وزرا و حرکت دولت بســيار مهم و قابل تامل است. حال با گذر از انتخابات و رسيدن به انتخاب وزرا دولت بايد طبق مر قانون حرکت کنند. دولت بايد به دنبال محقق کردن برنامه پنج ساله باشد.

دولت دوازدهم بايد خيلي جدي به مسايل و مصالح کشور توجه کند. از همين رو با چيدمان وزرايــي توانمند دولت بايــد راهکار چگونه رسيدن به اهداف را ترسيم کند. وزراي دولت دوازدهم بايد روند رشد کشور را تسريع بخشند و از حواشي و حزبگرايي فاصله بگيرند.

دولت يازدهم در طول چهار سال فعاليت خود همه مشــکالت را مربوط به دولتهاي قبلي دانست. اين موضوع هيچ عملکرد مثبتي را پيش نخواهد آورد. دولت بايد از متهم کردن يا بهانه آوردن در امور مديريتي فاصله گيرد. دوري کردن از فرافکني خود به تنهايي عملکرد دولــت و وزرا را باال خواهد برد و اين مهم به طور کلي بسيار راهگشاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.